„MINI-MBA” rövidciklusú képzés oktatási tematikája | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

„MINI-MBA” rövidciklusú képzés oktatási tematikája

2014.
A képzés részletes tematikája
0. Alapozó kurzusok

1. Pénzügyi és számviteli alapismeretek
a) Alapvető számviteli információk: beszámoló részei, a beszámolókból nyerhető információk tartalma
b) A pénzügyi-számviteli mutatószámok rendszer: likviditás, tőkeáttétel, hatékonyság, jövedelmezőség
c) A pénzügy időértéke, pénzügyi döntések megalapozása
d) Alapvető pénzügyi számítások
e) Beruházási döntéseket megalapozó alapvető számítások

2. Bevezetés a marketingbe
a) Marketingstratégia tervezése
b) Fogyasztói és szervezeti magatartás
c) Piac- és konkurenciaelemzés
d) A marketingmix elemei: termék- és árpolitika
e) A marketingmix elemei: csatorna- és kommunikációs program

3. HR alapismeretek
a) a gazdálkodás fogalmai, legfontosabb összefüggéseit és a gazdálkodást meghatározó tényezők,
b) az erőforrások, ezen belül az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás korszerű eljárások, tervezési, elemzési és értékelési módszerek,
c) az emberierőforrás-gazdálkodás szervezeti és információs rendszerének működése,
d) a kompetenciák fejlesztésének az egyéni és szervezeti képességekre gyakorolt hatása, az emberi tőkebefektetések és hozamok vizsgálata.

4. Termelés(szolgáltatás)menedzsment alapok
a) A termelés, a szolgáltatások fogalmi köre, szerveződésük gazdasági okai
b) Termék, szolgáltatás minősége és annak biztosítása,
c) Termelés, szolgáltatás hatékonysága,
d) Termeléssel, szolgáltatással kapcsolatok tervek elkészítése, stratégiaalkotás

Az alapozó kurzusok célja, hogy a főként gazdasági nem vagy minimális ismeretekkel rendelkező Kollégákat a funkcionális üzleti területek alapvető fogalmaival, összefüggéseivel megismertessük. Az alapozó kurzusok hossza és mélysége az igények szerint változtatható, jelen ajánlatban a korábban meghatározott blokkoknak megfelelő óraszámmal és terheléssel kalkuláltunk. A kurzusokat a Pécsiközgáz kapcsolódó tanszékeinek oktatói tartják.

I. Aktualitások a (világ)gazdaságban blokk – min. 3 alkalom (12 óra)

1) Aktuális gazdasági helyzettel kapcsolatos ismeretek
Előadó: Dr. Mellár Tamás, egyetemi tanár
A kurzus tematikája:
a) A magyar gazdaság jelenlegi helyzete: összehasonlítva a 2004-2007-ben csatlakozott országokkal
b) A gazdaságpolitika (monetáris és fiskális politika) alakulása az elmúlt években a világgazdasági válsággal összefüggésben
c) A szerkezeti váltás elmaradása, a magyar elmaradottsági-modernizációs válság
d) A magyar gazdaságnövekedési lehetőségei, a potenciális kibocsátás alakulása a következő 4-5 évben
Tervezett időtartam: 4 óra

2) Devizapiacok, pénzügyi válság és annak hatásainak
Előadó: Dr. Schepp Zoltán, habil. egyetemi docens
A kurzus tematikája:
a) Válság a világban

 • A „termékeny táptalaj” és a katalizáló közeg: pénzügyi intézmények változásai, piaci ill. technológiai innovációk, bizalmi összetevők, globális pénzügyi egyensúlytalanságok, fenntarthatatlan üzleti modellek;
 • Félreértett, meg nem hallott szakmai felismerések: destruktív ösztönzők, információs aszimmetriák, morális kockázatok, kontroll illúziója;
 • A globális válságkezelés kérdései: agresszív válságkezelés, nemzetközi egyetértés versus viták, veszélyek és remények;

b) Válság Európában

 • Az euró első 15 évének tanulságai: kollektív szakmai óvatlanságok és tévedések, politikai felelőtlenségek, tényleges eredmények;
 • 2 év intézményi változásai: ledőlt tabuk és intézményi innovációk;
 • Kihívások és új határok: társadalmi-gazdasági kihívások és bővítési perspektívák;

c) A válság Magyarországon

 • Lehetetlen hármasság magyar módra: angolszász magán fogyasztási minták, nyugat-európai társadalmi fogyasztási minták és dél-európai teljesítményminták kombinációja;
 • devizahitelek problematikája: magyar sajátosságok, racionális motívumok, mikro- és makroszintű torzító tényezők, felelőségi dimenziók;
 • Strukturális gondok: mellbevágó területi egyenlőtlenségek, felzárkózási esélyek újraértelmeződése, akut problémák, jövő szcenáriók.

Tervezett időtartam: 4 óra

3) A korszerű statisztikai módszerek mindennapi alkalmazásaiba, különös tekintettel a bemutatott módszerek informatikai támogatására
Előadó: Dr. Rappai Gábor, habil. egyetemi docens
A kurzus tematikája:
a) Makrogazdasági jelenségek mérése és adatok elemzése/előrejelzése (makroindikátorok, ezek alakulásának hatása pénz- és tőkepiacokra, jól-lét mérhetősége, komparatív statisztika)
b) Mintavételes statisztika (közvélemény-kutatás eredményeinek kiértékelése, becslés rétegzett mintából, összetett hipotézisek ellenőrzése)
c) Sokváltozós statisztikai módszerek (komplex adatállományok elemzése cluster-, faktor-, diszkriminancia-analízissel)
d) Mikroökonometria (korlátozott edogén változós modellek, időtartam-modellek)
e) Pénzügyi idősorok modellezése (nagy frekvenciájú adatok modellezése, ARIMA, GARCH-modellek)
f) Big data problémák, adatbányászat versus adatelemzés
Tervezett időtartam: 4 óra

4) Válság után (?) - gazdasági helyzetkép …
Előadó: Dr. Zeller Gyula, egyetemi docens
A kurzus tematikája:
a) A gazdasági fejlődés természetéről:”Great moderation” a nagy illúzió

 • Egyenes vonalú fejlődés: emberi „találmány“
 • Elfogadott válságdefiníció nincs

b) Analógiák: a sokat elemzett 1929-33-as válság?

 • Válság magyarázatok

c) Nagyobb állam nagyobb növekedés?

 • Gondolatok a magyar helyzetről
 • A kelet-európai gazdaságok növekedése 1995-2012

d) A pénzügyi világválság hatása Magyarországra
A magyar „gazdaságpolitika (?)” jellemzői a válság előtt

 • Válság a pénzügyi szférában

o Bankrendszer
o Befektetési piac
o Háztartások
o Állam

Fiskális válság: a költségvetés finanszírozhatósága
Válság a reálszférában

o Növekedési deficit
o Gazdasági ágazati szerkezete
o Vállalati struktúra
o Foglalkoztatás

e) Ortodox és „unortodox” kilábalási stratégiák

 • monetáris politika: infláció, pénzellátás, kamat, árfolyam etc.
 • fiskális politika: adózás és adópolitika, kiadási szerkezet átalakítása

f) Jelenlegi helyzetkép

 • gazdasági szerkezet
 • növekedési deficit

g) A gazdasági növekedés kilátásai
h) Magyarország relatív helyének változása az európai és a világgazdaságban
Tervezett időtartam: 4 óra

5) Marketing trendek a 21. században
Előadó: Dr. Törőcsik Mária, egyetemi tanár
A kurzus tematikája:
a) A főbb magatartást formáló tényezőknek, amelyek tartós hatást gyakorolnak a fogyasztókra, a cégek működésére.
b) A megatrendek hatása alól nem vonhatjuk ki magunkat, újra és újra megjelennek a mindennapi döntésekben is. Ezek átfogó értékelése mellett a 2014-ben pregnánsan megmutatkozó aktuális fogyasztói magatartástrendek felvázolása is megtörténik.
c) Trendpéldákkal, elgondolkodtató, sikeres megoldásokkal is megismerkedhetnek a résztvevők, amelyeket inspirációként lehet egy-egy probléma megoldására továbbvinni.
d) A trendkutatási eredményeket hasznosító gondolati, problémamegoldó munkafolyamatot is bemutatjuk. Gondolkodjunk együtt a trendekről, összegezzük a legfontosabb hajtóerőket, használjuk ki ezek felhajtóerejét!
Tervezett időtartam: 4 óra

6) Hálózatok a társadalomban és a gazdaságban
Előadó: Dr. Sebestyén Tamás, egyetemi adjunktus
A kurzus tematikája:
a) Hálózatok alapfogalmai, rövid bevezető

 • Miért pont a hálózatok?
 • Gráfelméleti kitekintő – a hálózatelemzés alapjai
 • Hogyan gondolkodunk a hálózatokról? – történeti áttekintés
 • Hálózatelemzés – néhány praktikus alapfogalom

b) Hálózatok a társadalomban

 • Néhány gondolatébresztő kísérlet története
 • Kis világok (mit tudunk az igazgatótanácsok struktúrájáról?)
 • Az optimális hálózati pozíció kérdései (sűrűség, gatekeeperek)
 • Innováció és hálózati struktúra

c) Hálózatok a gazdaságban

 • Kereskedelmi és FDI hálózatok
 • Regionális és globális hálózatok
 • Egyensúly és hálózatok
 • Stabilitás és fragilitás

d) Hálózatok a tudományban – legújabb trendek és kérdések

 • Kutatás, együttműködés, hálózatok
 • A hálózatfejlődés kérdései
 • Ablak az univerzumra
 • Miért pont a hálózatok?

Tervezett időtartam: 4 óra

7) Új számviteli értékelési algoritmusok a nemzetközi számvitelben
Előadó: Dr. Szücs Tamás, egyetemi adjunktus
A kurzus tematikája:
a) Pénzügyi válság számviteli megítélése

 • A valós értékelés okozta a pénzügy válságot?
 • Mi a gyengesége vagy erőssége a mostani számviteli eljárásoknak?
 • Mennyiben van hatással a vállalati értékre?

b) A valós értékelés új standardjának főbb elemei (IFRS 13)

 • A valós érték fogalma, alkalmazása, a korábbi szabályozáshoz képes mi változott?
 • Valós érték kötelezettsége és lehetősége az IFRS-ben
 • Piaci alapú megközelítés
 • Jövedelem alapú megközelítés
 • Költség (bekerülési) érték megközelítés

c) A pénzügyi instrumentumok új besorolási logikája (IFRS 9)

 • Pénzügyi instrumentum fogalma, meghatározása
 • A kockázatok közzététele: piaci kockázat, hitelezési kockázat és likviditási kockázat meghatározása, jellemzői
 • A pénzügyi követelések és kötelezettségek típusai, besorolása, jellemzői
 • A keletkeztetett, valós értéken elszámolt, eladható és egyéb típusú instrumentumok jellemzői
 • Értékvesztés módszerei és esetei
 • A derivatívák fogalma és kezelése IFRS szerint
 • A fedezeti ügyletek típusai és elszámolásuk

d) Lízing megítélése nemzetközi, magyar szabályozásban - 2014.

 • Az IAS 17 és US GAAP lízing szabályozása
 • A magyar számviteli törvény szabályozása
 • Az új Ptk lízing szabályozása
 • A legfontosabb problémák a gyakorlatban

Tervezett időtartam: 4 óra

A kiajánlatott kurzusok közül az igény szerinti kurzus szám választása az ajánlatkérő kompetenciája.

II. Vállalatértékelés blokk – 3 alkalom (12 óra)
Előadó: Dr. Ulbert József, habil. egyetemi docens
Dr. Takács András, egyetemi adjunktus
A kurzus tematikája:

1) A vállalatértékeléshez szükséges alapinformációk összegyűjtése, a vállalatértékelési munka előkészítése
a) a vállalati környezet elemzése SWOT és STEEPLE módszerekkel, iparágelemzés
b) a számviteli beszámolók (mérleg, eredménykimutatás) tartalma
c) a mérleg és az eredménykimutatás elemzése (vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet átvilágítása)

2) A vállalatértékelés módszerei
a) vagyonérték és hozamérték alapú módszerek
b) a diszkontált cash-flow (DCF) módszer lényege, alkalmazása (hozamok és tőkeköltség előrejelzése, értékelési paraméterek kidolgozása)
c) hozzáadott érték-alapú módszerek
d) értékelési szcenáriók kidolgozása, érzékenységvizsgálatok

3) Vállalatértékelési esettanulmány feldolgozása
a) az értékelési módszerek számítógéppel (MS Excel) támogatott gyakorlati alkalmazása egy nemzetközi nagyvállalat példáján keresztül:
b) környezetelemzés, iparágelemzés
c) a múltbeli gazdálkodás (vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet) átvilágítása
d) jövőbeli hozamok előrejelzése
e) tőkeköltség becslése
f) DCF alapú vállalatérték megállapítása
g) érzékenységvizsgálatok
Tervezett időtartam: 3*4 óra

III. Vállalati stratégia blokk – 3 alkalom (12 óra)
Előadó: Dr. Vörös József, egyetemi tanár, akadémikus
A kurzus tematikája:

a) A vállalati stratégia megalkotása az értékteremtés folyamatában
b) Értékképzés elemeinek beazonosítása és meghatározni azokat a vállalati funkciókat, szerepeket, melyek vélhetően a legfontosabb szerepeket játsszák.
c) Esettanulmány feldolgozás: Benihana of Tokyo a szolgáltató szektoron keresztül mutatja be a stratégia alkotásának bonyolult voltát
d) Esettanulmány: Toyota, melynek gyakorlatát szinte minden iparág (ide értve a szolgáltatást is) követi.
Tervezett időtartam: 3*4 óra

IV. Változásmenedzsment blokk – 3 alkalom (12 óra)

1) Változásmenedzsment
Előadó: Dr. Farkas Ferenc, egyetemi tanár
A kurzus tematikája:
a) Változás és változatlanság a szervezetben: a paradox helyzet?
b) Változások szervezeti és egyéni szinten: összefüggések.
c) A változások és én: szeretem - nem szeretem? A szervezeti ellenállás és annak kezelése egyéni és szervezeti szinten.
d) Mit kell tenni (tennünk) a változások következményeinek elfogadtatása érdekében a saját szervezetnél és a partner szervezeteknél?
e) Változásmenedzsment „alulról és felülről”, „belülről és kívülről”.
f) A szervezeti kultúra változását befolyásoló hatások kezelése.
g) Az IT szerepe a szervezeti változások szükségességének felismerésében, a változások megindításában és végig vitelében.
h) IT specifikus szervezeti változások sajátosságai – egyéni szintű követelmények és következmények.
i) Kisesetek bemutatása és csoportos feldolgozása a foglalkozásokon.
Tervezett időtartam: 2*4 óra

2) Változásmenedzsment a gyakorlatban
Előadó: Dr. Kornai Gábor, egyetemi docens
A kurzus tematikája:
a) Projekt implementáció vs. szervezeti integráció: Változások befogadása az ügyfélkörnyezetben
b) Esettanulmány: Vállalati információ mobilitás

 • Új típusú munkavégzés beágyazása a vállalati kultúrába: célrendszer és eszközök
 • Felhasználói és üzemeltetői tudatosságfejlesztést célzó akcióterv kialakítása

Tervezett időtartam: 4 óra

V. Marketing blokk – 3 alkalom (12 óra)
Előadó: Dr. Törőcsik Mária, egyetemi tanár
A kurzus tematikája:

a) A mai marketingkérdések és a mai megoldások

 • a környezeti kihívások, a marketingmunka új keretei
 • a piaci környezetet alakító trendek, trendkutatás
 • a fogyasztók magatartásának új vonásai

b) A márkadöntések, a márkastratégiai kérdések

 • a márkaépítés kiemelt folyamatai
 • a márkamenedzsment döntések
 • insight-keresés és a márkaérték kommunikációjának stratégiája

c) Márkaérték megmutatása, goodwill

 • a márkaidentitás, a márka-image, a goodwill kapcsolata
 • a jó hírnév növelésének lehetőségei, megoldásai
 • a márkákkal szembeni új elvárásoknak való megfelelés pl. transzparencia, fenntarthatóság, kurátorság

VI. Újszerű üzleti modellek - Kék Gazdaság blokk. Hogyan teremtsünk a szűkösségből bőséget? - 3 alkalom (12 óra)
Előadó: Fodor Péter egyetemi tanársegéd

a) Kék Gazdaság alapelvek, üzleti modell, metodológia.

 • A jelenlegi globális fejlődés és üzleti modellek megoldásra váró kérdései, az uralkodó zöld gondolkodás dilemmái. A jelenlegi CSR és fenntarthatósági kezdeményezések értékelése.
 • A Kék Gazdaság üzleti megoldások alapelvei. A "zero waste" és "multiple benefit" megfontolások.
 • Kék Gazdaság módszertanok esettanulmányokon keresztüli megismerése. Scan-Screen-Implement, imput-output táblák és a továbbfejlesztett business canvas modell.

b) Rendszerszemlélet a Kék Gazdaságban.

 • A rendszergondolkodás alapjai.
 • Nyílt forrású platform technológiák az üzleti modellek mögött. Hogyan éri ez mind meg? Ne többet, hanem másképpen! A jelenlegi költségvetések rejtett lehetőségei az Exxon és a Johannenburg példáin keresztül.
 • A világon működő KG projektek, kifejezett fókusszal a vízgazdálkodás és a Vortex technológiára lehetőségeire. Hogyan használjuk ki a fizika és biológia természet adta lehetőségeit az új kezdeményezésekben?

c) Kompetenciafejlesztés a KG projektek megvalósításához szükséges személyiségjegyek és attitűd formálásra. Hogyan kerüljek ki a dobozból?

 • A pozitív gondolkodásról és a kíváncsiságról.
 • Az ellenállás kezeléséről. Megegyezés tárgylás nélkül.
 • Leadership és felhatalmazás. A sikeres Kék Gazdaság szemléletű szervezet sajátosságai.

Az alapozó tárgyak és a „mini MBA” kurzusok szinergiája. Az alapozó tárgyak és a „mini MBA” kurzusok szinergiája

A programban résztvevő kollegák rövid bemutatása

Dr. Farkas Ferenc - egyetemi tanár, 1996-2002-ig a Közgazdaságtudományi Kar dékánja, 2007-2010 között a Pécsi Tudományegyetem általános rektor helyettese. Oktatási tevékenységének eredményeit 8 darab egyéni vagy társszerzőkkel közösen írott szakkönyvben, tíznél több egyetemi jegyzetben, és közel 180 tudományos értékű közleményben jelent meg itthon és külföldön. A munka világához való kapcsolódása mintegy 150 gyakorlati projekt vezetése vagy az azokban való részvétel bizonyítja. Ezek terepe elsősorban a szervezetek tervezése, szervezése és fejlesztése, a változások menedzselése volt széles iparági skálán. A magyar szakirodalomban mérvadónak tartott: „A változásmenedzsment elmélete és gyakorlat” c. könyv szerzője.
Fodor Péter - egyetemi tanársegéd, a PTE-KTK-n főként vezetési tanácsadást, üzleti modelleket, menedzsment kontrollingot és kompetenciafejlesztést tanít. Kutatási területei a Tudásmenedzsment és a Kék Gazdaság üzleti modellek. Számos sikeres vezetési tanácsadási projektben vett részt szervezetfejlesztési, emberi erőforrás menedzsment és stratégiaalkotási területeken az elmúlt 8 évben. A Kék Gazdaság Nyári Egyetem főszervezője és előadója, Günter Paulinak, a Kék Gazdaság könyv írójának egyik magyarországi kapcsolattartója, Kék Gazdaság szakértő, a Kék Gazdaság Innovációs Klaszter alapítója. Egyetemi oktatói és kutatói tevékenysége mellett a MEVID zRt. elnöke. Cégében több sikeresen megvalósult fenntarthatósági és Kék Gazdaság programot vezényelt le sikeresen. Az Orfű Sport Egyesület elnöke és a Baranya Kempo HSE gazdasági vezetője.
Dr. Mellár Tamás - egyetemi tanár, karrierjét a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán kezdte gyakornokként, majd tanársegédként és adjunktusként dolgozott ugyanitt. 1988. és 1989. között vendégkutató a Princeton University-n, ezt követően tudományos igazgatóként tevékenykedik a Privatizációs Kutatóintézetben, illetve kormány-főtanácsadóként a Miniszterelnöki Hivatalban. 1998. és 2003. között a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, majd a PTE Illyés Gyula Főiskolai karának főigazgató-helyettese, ugyanitt intézetigazgató. 2009. óta ismét a PTE KTK alkalmazásában áll, mint egyetemi tanár, valamint a Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézetének igazgatója. Kutatási területe a makro-gazdaságpolitika, és a fejlődés-gazdaságtan. Számos tudományos testület elnöke és tagja. Munkáját több alkalommal ismerték el tudományos kitüntetésekkel.
Dr. habil Rappai Gábor – habil. egyetemi docens, 1998 és 2005 között a PTE KTK dékán-helyettese, 2005 és 2011 között a kar dékánja volt, ma a PTE KTK Gazdaság-módszertani Intézetének igazgatója. „Pénzügyi idősorok modellezése” című kandidátusi disszertációját 1996-ban védte meg, 2003-ban habilitált. Kutatási területe az statisztikai, illetve ökonometriai modellezés, különös tekintettel a pénzügyi idősorok elemzésére, illetve az okság-tesztekre; 9 szak-, illetve tankönyv szerzője, vagy társszerzője, 84 folyóiratcikke jelent meg, melyek közel egynegyede idegen nyelvű. 1991 és 1997 között dolgozott befektetési bankárként, 1994-ben megszerezte a Nemzetközi Bankárképző Intézet tőzsdei szakvizsgáját. Egyik kidolgozója a magyar tőkepiacon közel két évtizedig használt DWIX-indexnek. 1993 és 2000 között a Pécsi Közüzemi Rt. Igazgatóságnak tagja, illetve elnöke, 1998 és 2010 között a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Rt. Felügyelő Bizottságának tagja, illetve elnöke, 2009-10-ben a Pécs Holding Zrt. Igazgatóságának elnöke. Jelenleg a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Kuratóriumának tagja.
Dr. Schepp Zoltán – habil. egyetemi docens, 2011-től kutatási és innovációs dékánhelyettes vagyok, ezt megelőzően 2007 és 2011 között a Kar mesterképzési programjainak igazgatója, még korábban a Kar és a Hageni Egyetem közötti kettős diploma program vezetője voltam. Jelenleg a „Rastanews” c. FP7-es kutatás pécsi kutatócsoportját vezetem (2013-2016), valamint a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005, „Jól-lét az információs társadalomban” c. kutatás II/3. „Mikro-szemléletű gazdaságmodellezés” munkacsoportját (2013-2014). Fő területe a rugalmas devizaárfolyamok elmélete és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok. E területekhez kapcsolódó tantárgyakat oktatója a Kar alap- és mesterképzési programjain, valamint magyar és angol nyelvű doktori képzésen. Az üzleti életben pénzügyi tanácsadó szerezi közvetlen tapasztalatokat. 2007-től kezdődően különböző üzleti szervezetekkel együttműködve mintegy tucatnyi helyen (megyei jogú és kisebb városokban, megyei önkormányzatoknál, nagyobb vállalkozásoknál) működött közre a pénzügyi forrásgazdálkodás terén. A hazai bankokkal sokoldalú kapcsolatokat kialakítva, ügyfelei érdekében törekszik a kompetitív pozíciók dinamikus fenntartására, illetve proaktív módon a kockázatok folyamatos menedzselésére.
Dr. Sebestyén Tamás – egyetemi adjunktus, fő kutatási területe a gazdaságmodellezés és a hálózatelmélet összekapcsolása a két terület módszertani apparátusának felhasználásával. E területen korábban számos projektben vett részt. 2009-ben egy Eurozónára készített makroökonómiai és regionális modell kidolgozásában vett részt, amely az EU fejlesztési forrásai elosztásának regionális a makroszintű hatáselemzésére készült. 2013-ban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felkérése részt vett a modell hazai adaptációjában, amely a megyei szintű elosztási hatások vizsgálatára alkalmas. A kutatócsoporttal jelenleg a modell török adaptációját fejlesztik. 2012 óta részvételével zajlik egy speciális hálózati mérőszám fejlesztése és alkalmazása, amely a hálózati szereplők pozícióját összetett módon képes megragadni. Kutatási eredményei vezető hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban jelentek meg.
Dr. Szücs Tamás – egyetemi adjunktus, a Továbbképző központ képzésdivízió felelőse, a számvitel tekintetében több könyve jelent meg. Az új számviteli törvény (Fórum Média Kiadó, 2001), A számvitel a gyakorlatban ( Fórum Média Kiadó, 2008). A számvitel területén több, mint 20 éves gyakorlati (tanácsadói, bírósági szakértők, magánszakértői) tapasztalattal rendelkezik.
Dr. Takács András – egyetemi adjunktus, a PTE-KTK MBA mesterszakának operatív vezetője. A vállalatértékelés területén több, mint 10 éves tudományos és gyakorlati (tanácsadói, bírósági magánszakértői) tapasztalattal rendelkezik. A „Vállalatértékelés magyar számviteli környezetben” c. könyv (Perfekt, 2009) és számos kapcsolódó publikáció szerzője.
Dr. Törőcsik Mária – egyetemi tanár, a PTE-n főképp marketinget, marketingstratégiát, vásárlói és fogyasztói magatartást, illetve személyiségmarketinget, márkamenedzsmentet oktat. Számos publikációja is megjelent ezen témakörökben, az elmúlt tíz évben több szakkönyvet is írt, melyek a marketing szerteágazó területeit járják körül. 2011-ben jelent meg Fogyasztói magatartás – Insight, trendek, vásárlók c. könyve az Akadémiai Kiadónál, ebben összefoglalta a fogyasztói és vásárlói magatartás legfőbb ismereteit. Egyetemi oktatói feladatai mellett marketing tanácsadással és marketingkutatással, továbbá trendkutatással foglalkozik. Törőcsik Mária az Országmárka Tanács tagja. Mindezek mellett évek óta a Magyar Marketing Szövetség, a Magyar Reklámszövetség és a Magyar Tudományos Akadémia Marketing Albizottsága tagja.
Dr. habil. Ulbert József – egyetemi docens, a PTE-KTK dékánja. A vállalatértékelés területén több, mint 20 éves tudományos és gyakorlati (tanácsadói, bírósági magánszakértői) tapasztalattal rendelkezik, „A vállalat értéke” c. könyv (PTE-KTK, 1997) és számos kapcsolódó publikáció szerzője.
Dr. Vörös József – egyetemi tanár, akadémikus, tanult a Harvard Business School-on, az MIT Sloan Management School-ján, több tanulmánya jelent meg nemzetközileg is tekintélyes szakmai lapokban. Volt a Közgazdaságtudományi Karának dékánja, az Egyetem általános rektor helyettese, majd a Gazdasági Tanács elnöke. Az OTP igazgatóságának tagja.
Dr. Zeller Gyula – egyetemi docens, egyetemi tanulmányainak befejezése óta a PTE oktatója. Jelenleg a Közgazdaságtudományi Karon a "Bank- és pénzügyek", a "Derivatív értékpapírok" és a "Tőzsdeismeret" tárgyakat adja elő, az egyetem más karain pedig a "Pénzügyi ismeretek"-et oktatja. Több alkalommal, összesen három tanévet tanított vendégoktatóként az Egyesült Államokban. Érdeklődési területe a pénzügyeken belül az értékpapírpiacra, ezen belül is derivatív értékpapírokra koncentrálódik. Ezek mellett, mintegy hobbiként, a közgazdaságtan metodológiájának területén is végez kutatásokat és vezet Ph.D. kurzusokat. Publikációi is az említett területekhez kötődnek. 1994-97 között a JPTE, 2010-től a PTE stratégiai, gazdasági rektorhelyettese.

KTK Tehetségpont

A Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ célja a PTE KTK hallgatóinak támogatása tehetségük felismerésében, kibontakoztatásában, szakmai sikereinek elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő-piaci értékének növeléséhez és vállalati partnereink igényeinek kielégítéséhez. Segítjük a pécsiközgázosok közösségének építését, hogy minden hallgatónk megtalálja a helyét, és egyszerűen JÓL ÉREZZE MAGÁT.

Tovább

pecs.hubbub

A pecs.hubbub egy közösségi finanszírozási platform, melyen ötletgazdák tehetik közzé projektjeiket és így forrást gyűjthetnek szűkebb és tágabb közösségeikből, rajongóktól, szakmai szervezetektől vagy a közösségi médián elért és megérintett csoportoktól. A Pécsiközgáz Simonyi BEDC az egyetem többi karával szorosan együttműködve segítséget nyújt az ötletgenerálásban, -fejlesztésben, a crowdfunding-gal kapcsolatos ismeretek elsajátításában, a közösségi finanszírozási kampány lépéseinek kidolgozásában és menedzselésében.

Tovább

Továbbképzés

A Pécsiközgáz Továbbképző Központ a Kar meglévő oktatási palettája mellé olyan képzéseket kínál, amelyekkel specializálhatják, kiegészíthetik meglévő ismereteiket az ide jelentkezők, vagy épp a piaci igényekhez igazodó új kompetenciákat szerezhetnek. Legyen az OKJ-képzés, szakirányú továbbképzés vagy vállalati tréning, lényeg a sikeresebb szereplés a munkaerőpiacon.

Tovább