fbpx Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Kreditrendszerű képzés - út a doktori fokozathoz

Doktori képzésünk sajátosságai

Doktori Iskolánk kitüntetett figyelmet fordít a kutatómunkára való felkészítésre. Ennek érdekében a legfontosabb szakmai és kutatásmódszertani ismeretek átadása koncentrált képzési struktúra keretében történik, a kutatói pályára való felkészülést pedig személyre szabottan, a témavezetők bevonásával segítjük. 

 

Koncentrált képzési struktúra

A tárgyakat négy csoportba soroljuk: szakmai alapozó tárgyak, szakmai törzstárgyak, látókörbővítő és a kutatási témában való elmélyülést segítő tárgyak. A szakmai alapozó tárgyakat viszonylag magas, 24 órás szervezésben, a törzstárgyakat 12 órás terhelésben, a látókörbővítő és speciális tárgyakat pedig 8 órás terjedelemben biztosítjuk a hallgatók számára. 

A gyakorlati kutatási módszerek elsajátítására tágabb lehetőséget ad a négy (egyenként 24 órás) módszertani tárgy: Statisztika, Ökonometria, Regionális kutatások módszerei 1. (kérdőíves kutatás, elsődleges adatbázis építés és adatbázis kezelés), Regionális kutatások módszerei 2. (kvantitatív empirikus módszerek).

 

Kreditrendszerű képzés további részletei:

2016. szeptember 1. előtt kezdő évfolyamokban

2016. szeptemberében vagy azután kezdő évfolyamokban

 

Fokozatszerzés

A fokozatszerzési eljárás

A hallgatói jogviszony az abszolutóriummal (180 kredit megszerzése) a képzési idő végén - a felvételtől számított 36 hónap - de legkésőbb a felvételtől számított 72 hónappal megszűnik.

Kérelem benyújtása fokozatszerzési eljárásra: A doktorandusz az abszolutórium megszerzését követően benyújtja kérelmét a fokozatszerzési eljárásra (doktori cselekményre).

A kérelmet a fokozatszerzési eljárás jelentkezési lapján a szükséges mellékletekkel kell benyújtani. Az értekezést vagy a kérelemmel együtt vagy a kérelem elfogadását követő két éven belül kell benyújtani. 

A jelentkezés díja 80.000 Ft

 

Az egyik nyelv ismeretét igazoló dokumentum a kérelemmel együtt, a másik nyelv ismeretét igazoló dokumentum legkésőbb az értekezéssel egyidejűleg benyújtandó (amennyiben a doktori tanulmányok ideje alatt ez nem történt meg). A Doktori Iskola Tanácsa elfogadja vagy elutasítja a kérelmet (titkos szavazással). Az eljárást a benyújtástól számított két éven belül meg kell szüntetni, ha a kérelmező nem tesz eleget a feltételeknek. Elutasítás esetén ugyanazon tudományszakon legalább két év múlva lehet új kérelmet benyújtani.
 A jelölt előopponenciára ill. a munkahelyi vita előtt eljuttatja a doktori iskolához a disszertációt 2 db példányban (spirálos vagy egyéb kötésben) és a tézisfüzetet 4 db példányban. Az előopponenseknek 2 hónap áll rendelkezésükre a bírálat elkészítésére.) 
Az előopponensi vélemények beérkezését követően kerül megszervezésre a munkahelyi vita. Ezek alapján el kell végeznie a jelöltenek a szükséges javításokat.

Az értekezést (tartalmi és formai követelményeit a 2. pont tartalmazza) hat bekötött, gépelt példányban, 30 db tézisfüzettel együtt, továbbá mindkettőt elektronikus úton (pdf formátumban), kell benyújtani a DIT-hoz. A két bíráló a befogadástól számított két hónapon belül írásos bírálatot készít és nyilatkozik, javasolja-e az értekezés nyilvános védésének kitűzését. Ha egyik bíráló nem javasolja, a DIT felkér egy harmadik bírálót. Két elutasító bírálat esetén egy év elteltével új értekezés nyújtható be.

 

Szigorlat

A DIT meghatározza a szigorlati tárgyakat és a szigorlat időpontját, felkéri a szigorlati bizottság tagjait (elnök, és legalább 3 tag, egy külső) tagjait és a bírálóbizottság (elnök, titkár, tag és két hivatalos bíráló) tagjait.
 A szigorlatot a kérelem benyújtásától számított legfeljebb két éven belül lehet letenni. Védés csak a szigorlat után következhet.
 A doktori szigorlat teljesítése a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás része, a doktori eljárásban részt vevő személy tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája.
 Mindenki két tárgyból szigorlatozik: az egyik a regionális gazdaságtan és politika, a másik a témához kijelölt tárgy. Minden hallgató a neki kijelölt témához kap irodalmat is, illetve szükséges a kijelölt felelős oktatóval történő konzultáció is a szigorlati vizsga letétele előtt.
 

A szigorlat díja 20.000 Ft

 

Védés

Sikeres szigorlat és két támogató bírálat esetén a javaslatok beérkezésétől számított két hónapon belül az értekezést nyilvános vitára kell bocsátani.
 

A védés díja. 120.000 Ft

A nyilvános vita során minden vendéglátással kapcsolatos költség a jelöltet terheli.
Sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb a sikertelen védéstől számított két év elteltével, ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.

 

  Benyújtandó dokumentumok

  • kitöltött jelentkezési lap
  • nyilatkozat, hogy a jelöltnek 2 éven belül nem volt sikertelenül lezárt doktori eljárása (ugyanezen tudományszakon),
  • a témavezető nyilatkozata, továbbá javaslata a bírálók személyére,
  • publikációs jegyzék
  • két nyelv ismeretét bizonyító dokumentumok: egy államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, valamint egy államilag elismert legalább alapfokú C típusú nyelvvizsga (a két nyelvvizsga nem lehet ugyanazon nyelvből),
  • a doktori képzésben szerzett abszolutórium dokumentumának másolata, amennyiben nem a saját doktori iskolánknál végzett,
  • részletes tudományos életrajz, (egy vázlatos és egy folyamatos szöveges változat, ez utóbbi egyes szám 3. személyben, amelyet ismertetnek a védés alkalmával),
  • doktori értekezés előopponenciára, ill. munkahelyi vitára 3 példányban, végső opponenciára 6 példányban,
  • az értekezés tézisei előopponenciára, ill. munkahelyi vitára 5 példányban, védésre 30 példányban,
  • az értekezés és tézisei elektronikusan lehetőleg pdf formátumban,
  • az eljárási díj befizetésének igazolása - később csatolandó, a szigorlat és a nyilvános vita előtti befizetések igazolása.

  Hasznos dokumentumok