Adatkezelés és -védelem

Adatvédelmi tájékoztató

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar eseményein leadott regisztrációval és hírlevelére feliratkozással kapcsolatos adatkezeléséről

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

 

 1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Pécsi Tudományegyetem

Székhely és levelezési cím: 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

Képviselő: Dr. Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár

Adatkezelést megvalósító szervezeti egység: Közgazdaságtudományi Kar

Képviselő: Dr. Takács András

Kapcsolattartó neve: Rácz Gábor

Telefonszám: +36 (72) 501-599/23339

E-mail cím: kapcsolat [at] ktk.pte.hu

Web: www.ktk.pte.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szőke Gergely László, PhD

Elérhetőség: adatvedelem [at] pte.hu; +36 (30) 179 5672

 

 1. A kezelt személyes adatok köre és azok forrása

A kezelt adatok köre kiterjed hírlevélre feliratkozáskor és a regisztrációkor meghatározott és megadott valamennyi adatára.

Az adatok forrása az Ön által kitöltött regisztrációs lap, valamint az Ön adatszolgáltatása, az engedélyezett cookiekból nyert információ.

Amennyiben a kezelt érintetti adatokban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 1. pontban megadott kapcsolattartó személynek.

 

 1. Az adatkezelés célja, jogalapja

  1. Az Egyetem az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján a Karon megrendezésre kerülő szakmai, tudományos, illetve felvételi célzatú események regisztrációja, a szervezés szükséges feladatok céljából kezeli az érintett adatait. Az adatszolgáltatás önkéntes, de az adatok, illetve a hozzájárulás hiányában nem áll módunkban regisztrálni Önt az megrendezésre kerülő programokra.
  2. Az Egyetem az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján hírlevél küldésével kapcsolattartás, naprakész tájékoztatás céljából: a Karon megrendezésre kerülő rendezvényekről információk küldése, a Karral, képzéseivel és az ezekre történő felvételi eljárással, határidőkkel kapcsolatos tájékoztató e-mailek, hírlevelek küldése, valamint statisztikai elemzések készítése céljából kezeli az érintettől származó megadott adatokat. Az adatszolgáltatás önkéntes, de az adatok, illetve a hozzájárulás hiányában Ön nem tud feliratkozni a Közgazdaságtudományi Kar hírlevélére, nem kaphat direkt tájékoztatást, információkat.
  3. Az Egyetem az intézmény rendeltetésszerű működése érdekében [Nftv. 18. § (1) a) pont] mint közfeladatának végrehajtása érdekében (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján) a Kar honlapjának megfelelő működésének biztosítása céljából „cookiekat” használ, továbbá az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) esetén egyéb „cookiekat” is alkalmazhat. Az alkalmazott „cookiek” listáját, célját, az általuk végzett adatkezelés időtartamát a 7. pontban szereplő táblázat foglalja össze. Minden, a Kar www.ktk.pte.hu oldalára látogató felhasználó esetén webszerveres naplózásra kerül használt eszköz IP címe és a referer adatok. Az oldal a használatához feltétlenül szükséges, nélkülözhetetlen az átmeneti (session) cookie-k használata, melynek célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék ktk.pte.hu oldalt és aloldalait, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Ezek munkamenetek (böngészés) végéig kerülnek tárolásra, böngésző bezárásával ezek a sütik automatikusan törlődnek a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

A Kar az oldalán és aloldalain egyaránt alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek, az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával kerülnek felhasználásra. A cookie-k lejáratukig (10 perc-2 év) a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, valamint addig, amíg a látogató nem törli a böngészési előzményeivel.

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A kezelt adatok köre
A Karon megrendezésre kerülő események regisztrációja és az ahhoz kapcsolódó feladatok az érintett hozzájárulásra

érintett neve, e-mail címe, EHA/Neptun kódja, születési éve, az oktatási intézményének neve, általa megadott személyes leírás, valamint regisztrációkor megadott valamennyi adata

A Kar rendezvényeihez kapcsolódó, valamint a képzésekkel, felvételi eljárással kapcsolatos naprakész tájékoztatás hírlevél küldésével az érintett hozzájárulásra érintett neve, e-mail címe

 

4. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok kezelése a hozzájárulásának visszavonásáig tart, ennek hiányban pedig az adatkezelési célhoz szükséges mértékben és ideig történik. Az adatkezelési hozzájárulás bármikor visszavonható a kapcsolat [at] ktk.pte.hu címre küldött levélben, valamint bármikor eltávolíthatóak a cookie-k adott eszközről, a böngészési előzmények törlésével. Az előzmények törlésével elveszítheti az elmentett információkat is (pl. bejelentkezési adatokat, keresési beállításokat).

 

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az adatokhoz csak az Egyetem olyan szervezeti egységének munkatársai férhetnek hozzá, amely szervezeti egységnek a feladatai ellátásához az adatra szüksége van. A munkatársakat a megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

Az Egyetem a Kar honlapjának fejlesztése és akadásmentes működése céljából a Marble Digital Kft.-t mint adatfeldolgozót alkalmazza.

Az adatfeldolgozó adatai:

Neve: Marble Digital Kft.

Székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 15., V/2

Elérhetőségek: hello [at] marbledigital.eu

Az Egyetem továbbá a személyes adatokat hírlevélküldés céljából a MailerLite szolgáltatás üzemeltetője számára továbbítja. Az adatszolgáltatással az adatok továbbítása harmadik országba történik, melyre a szolgáltató a vonatkozó szabályzata alapján megfelelő garanciát biztosít a továbbított adatok védelme érdekében. Részletes információk.

Az adatfeldolgozó adatai:
Neve: MailerLite
Székhelye: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland
Elérhetőségek: academy [at] mailerlite.com

 

6. Adatbiztonság

Az Egyetem megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az érintett személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az Egyetem alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről további információk találhatók a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzatának 20-22. §§-ban, valamint az Informatikai Szabályzatának IV. fejezetében.

 

7. A honlapon alkalmazott „Cookie-k”

Cookie” neve Célja Adatkezelés időtartama A honlap működéséhez elengedhetetlenül szükséges-e
Átmeneti (session) cookie korábban bejelentkezett látogató azonosítására szolgál 30 nap igen
Facebook pixel hirdetések alapjául szolgál 30 nap nem
Google Analytics a látogatók által bejárt út követésére szolgál 30 nap nem
Google Adwords hirdetések alapjául szolgál 30 nap nem
Youtube embed hirdetések alapjául szolgál 30 nap  nem

 

8. Az érintettek jogai és gyakorlásuk

 1. Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az általános adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy
 • mely személyes adatait,
 • milyen célból és jogalappal,
 • milyen forrásból gyűjtve kezeli;
 • mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Egyetem kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; valamint
 • az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.
  1. Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog).
  2. Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.
  1. Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyetem ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • az Egyetemnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  2. Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).
  3. Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó vagy az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap.

 

9. Panasztétel és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein teheti meg, illetve az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez (adatvedelem [at] pte.hu) is fordulhat. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, azt a 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. címre, az 1. pontban megjelölt kapcsolattartónak vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címezve teheti meg.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat [at] naih.hu, honlap: https://naih.hu) fordulhat.

Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat, a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.