Energetika és vállalati versenyképesség komplex vizsgálata

Cím:

Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése.

Honlap:

http://energia.pii.pte.hu

Időhorizont:

2012.10.01.-2014.12.31.

Forrás:

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058

Kutatás-vezető:

Dr. Szerb László

Résztvevők száma (kutatásvezetőn kívül):

39 fő

Téma:

1.) Alprojekt

Szakmai koordinátor: Dr. Kiss Tibor

Az energiatermelési és a hulladék-előállítási technológiák azonosítása és leírása a dél-dunántúli, baranyai vállalkozások esetében:

A PTE-KTK fő célja, hogy Pécs városa és a szűkebb regionális környezete (megye) energiaellátását felmérje és az itt keletkező hulladékáramot számszerűsítse. A felmérés vonatkozik az intézményekre és az ipari (agráriparral együtt) vállalkozásokra.

Az energiaellátás területén az intézményi szinten felhasznált fontosabb energiafajták (fosszilis energia, villamos energia, víz) számszerűsítése a feladat. A hulladékáramok felmérésénél pedig az intézményi, ipari (beleértve az agráripart) vállalkozások és a lakosság hulladékáramának a felmérése a cél.

A projekt alcéljai:

  1. Pécs városa és a szűkebb regionális környezete (megye) energiaellátásának intézményi szintű felmérése,
  2. Pécs városa és a szűkebb regionális környezete (megye) hulladékáramának intézményi, vállalkozási és lakossági szintű felmérése,
  3. Az energiatermelésre és hulladékhasznosításra vonatkozóan a Kék Gazdaság elveinek megfelelő innovációk regionális alkalmazhatóságának vizsgálata.

Kapcsolódás a kutatás végcéljához

A kutatás célja az ökológiai fenntarthatóság vizsgálata két kiemelkedően fontos területen, az energiatermelés/felhasználás és a hulladékgazdálkodás területén. Az 1. alprojekt ezekhez a vizsgálatokhoz szolgáltat alapadatokat, és ezzel biztosítja a további vizsgálatok elvégzésének lehetőségét.

2.) Alprojekt

Szakmai koordinátor: Dr. Szerb László

A vállalati versenyképesség és az energiafelhasználás hatékonyságának elemzése az energiát előállító és felhasználó cégek körében:

A 2. alprojektben a cél a PTE-KTK-n már kidolgozott komplex versenyképességi modell továbbfejlesztése, hogy alkalmassá váljon az energetikai hatékonyság-szempontú vizsgálatra. A létrehozott modell alapján cél egy kérdőív elkészítése, amelyet az 1. alprojektben azonosított vállalati körben kérdeznek le. A felmérés célja vizsgálni a vállalatok versenyképességének és a környezetbarát technológiák, az IKT eszközök alkalmazásának összefüggéseit.

Kapcsolódás a kutatás végcéljához

A kutatás alapvető célja, hogy az ökológiai, a versenyképességi és a társadalmi szempontok mentén azonosítsa és elemezze a technológiákat. Ezen tevékenység keretén belül kerül sor a versenyképességi szempontok vizsgálatára

3.) Alprojekt

Szakmai koordinátor: Dr. Varga Attila

Komplex gazdasági modell építés környezetbarát technológiák regionális és makroökonómiai hatásainak vizsgálatára:

A cél a GMR modell rendszer továbbfejlesztése annak érdekében, hogy a modell alkalmas legyen alternatív környezeti technológiák közötti választásra a költségek és a közvetlen és közvetett, tovagyűrűző nemzetgazdasági hatások összevetése révén.

Kapcsolódás a kutatás végcéljához

A 3. alprojekt szorosan kapcsolódik a kutatás egészéhez. Az 1-es alprojekt - a kiválasztott technológiák további gazdasági tevékenységekhez való kapcsolatainak számszerűsítése révén - és a 2-es alprojekt - a felhasználóknak a technológia által szolgáltatott termék fajlagos felhasználási igényeinek felmérése révén - közvetlen információkat szolgáltatnak a modell megfelelő input-output koefficiensei becsléséhez.

Konkrét elemzések elvégzése révén pedig információkat szolgáltat a 4. alprojekt gyakorlati döntéseihez.

4.) Alprojekt

Szakmai koordinátor: Dr. Ulbert József

Városi szintű energiahatékonyságot elősegítő döntésmegalapozó kézikönyv és minősítési rendszer kialakítása:

A cél egy kézikönyv elkészítése, mely a városi szintű döntéshozók számára nyújt segítséget a helyi energia portfolió kialakításában, gazdaságfejlesztési célzattal is. Továbbá célkitűzés az 1. és 2. alprojektben lefolytatott felmérések általánosításainak kiegészítése a jelen alprojektben lefolytatott köz- és egyetemi intézményi energia hatékonysági és hulladékáram felméréssel.

Másik célkitűzés egy minősítési rendszer kialakítása, mely lehetővé teszi további települések komplex energetikai átvilágítását, auditját. A minősítési rendszer kialakítása egyrészt egy piacképes szolgáltatás előállítását jelenti a kutatás során, másrészt annak alkalmazása további inputadatokat szolgáltathat az elméleti modell finomításához, korrekciójához.

Kapcsolódás a kutatás végcéljához

A cél a kutatás során felmerülő elméleti eredmények - 3. alprojekt - gyakorlati implementációja a helyi - Pécs város - energiaportfolió kialakítása területén, melynek jelentősége az energiafogyasztás és költségcsökkentésen kívül kiterjed az energetikára épülő helyi gazdaságfejlesztésre is.

5.) AlprojektSzakmai koordinátor: Dr. Törőcsik Mária

Az ökológiailag fenntartható technológiák társadalmi elfogadottságának vizsgálata:

Cél feltárni a lakosság véleményét a Kék Gazdaság által képviselt üzleti modellek fogadtatásával kapcsolatban. Megvizsgálni, hogy, milyen gátak befolyásolhatják a folyamatok kedvező végkimenetelét, illetve milyen eszközökkel lehetséges ezek feloldása. Különösen figyelmet kap az új technológiák lakosságra háruló költségeihez, az árakhoz való viszonyulás, a termékek tudásigényének ténye. További cél megvizsgálni, hogy az elfogadás folyamatában mekkora szerepe lehet a lakosság ismeretekkel való ellátásának, informálásának, az új technológiákról való oktatásának.

A komplex adatfelvétel végső célja, hogy a PTE-KTK olyan modellt, cselekvési tervet alapozzon meg, amelyek az új, környezetbarát technológiák elfogadását, illetve azok szélesebb körben való elterjedését támogatják. További cél a lakossággal való hatékony és célzott kommunikáció megalapozása.

Kapcsolódás a kutatás végcéljához

A cél a projekthez egy olyan fogyasztói szegmentáció kidolgozása, amely magában foglalja az esetleges negatív beállítottság és elutasítás okait, illetve ennek feloldására tett javaslatokat.

A megvalósításban részt vevő partnerek

A Kék Gazdaság Innovációs Klaszter résztvevő tagvállalatai

A Kék Gazdaság Innovációs Klasztert 2011. február 9-én alapították. A Kék Gazdaság Innovációs Klaszter (KGIK) megalakulásának elsődleges célja a „kék gazdaság" szellemiségének régiós, illetve országos elterjesztése, valamint e koncepció mentén olyan projektek generálása és kivitelezése, melyek nemcsak a környezeti ártalmakat csökkentik, hanem társadalmi-gazdasági fejlődést, munkahelyteremtést is jelentenek. A KGIK a vállalkozói, az akadémiai és az állami szféra képviselőinek kooperációjával kíván megteremteni egy olyan Dél-dunántúli Régiót, melyben a gazdasági-társadalmi fejlődés a természettel harmóniában, egymásra épülve valósul meg. A KGIK együttműködő partnere a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, a „kék gazdaság" koncepció kiemelkedő képviselője a régióban, és az országban egyaránt. Az Egyetem mellett számos kis- és középvállalkozás lépett be a klaszterbe az elmúlt egy évben. Közéjük tartoznak a jelen projektben résztvevő cégek is: az Építészkör Kft., a KEVITERV AKVA Kft., a Kőház Zrt., a Laurus Kft., a Platina Bau Zrt., a Techniq 2000 Kft., a Totál Kft., a Watt Eta Kft. és a Webs Kft..

További a megvalósításban részvevő partnerek:

JuridEco Zrt., ECOsynergy Kft., Mevid, Mecsekvidéki Vendéglátó Zrt., M-Natura Land Kft., Quarzt Kft., O és R Kft., MKM Consulting Zrt., BIOKOM Kft.