Szerzőinknek

A kéziratok beküldésével kapcsolatos tudnivalók

Szerzőink a kézirat beküldésével nyilatkoznak arról, hogy megismerték és tudomásul veszik a Marketing & Menedzsment folyóirat szerzőire vonatkozó etikai szabályokat (Etikai szabályzat), a folyóirat adatkezelésre vonatkozó szabályzatát (Adatkezelési tájékoztató), illetve az alábbi formai követelmények szerint készítik el munkájukat.

 

A kéziratok iránti formai követelmények a Marketing & Menedzsment c. folyóiratban való megjelenéshez:

 1. A cikkek terjedelme minimum 27 ezer, maximum 36 ezer karakter legyen (szóközzel, beleértve az irodalomjegyzéket, ábrákat, táblázatokat, mellékleteket stb.), ami kb. 15-20 szabvány gépelt oldalnak felel meg.
 2. A tanulmány elejére egy 250-300 szó hosszúságú összefoglalót kérünk az alábbi szerkezetben. Az összefoglaló bemutatja a tanulmány céljait, az alkalmazott módszertant, a legfontosabb eredményeket, újdonságokat, valamint a gyakorlati/gazdaságpolitikai javaslatokat (az öt szempontot címként, explicit megjelenítve). Emellett kérjük 3–5 kulcsszó megnevezését is. A kulcsszavak után helyezhető el a köszönetnyilvánítás.
 3. A tanulmány végén kérjük az angol nyelvű címet, továbbá egy ugyancsak 250-300 szó hosszúságú, a magyarral megegyező struktúrájú, angol nyelvű absztraktot és kulcsszavakat.
 4. A szöveget elektronikusan, 1,5 cm-es margók között Times New Roman CE betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sortávval írva, A/4 méretben, az MS Word bármelyik változatában elmentve kérjük beküldeni. (Más formátumban a beküldött tanulmány nem elfogadható) A cikkeket a következő címre kérjük e-mailben küldeni: mm [at] ktk.pte.hu
 5. Nem elvárás, de javasoljuk, hogy a hivatkozások között szerepeljenek a témához kapcsolódó tanulmányok a Marketing & Menedzsment folyóirat korábbi megjelenései közül. Azt is javasoljuk, hogy az adott tudományterületről magyar szerzőkre is hivatkozzanak.
 6. Kérjük, hogy a cikk formázásakor a dőlt betűtípus használatát leszámítva semmilyen más formázást (pl. félkövér, kiskapitális betű, címsor stb.) ne használjanak.
 7. Kérjük a Szerzőket, hogy a cikk címén, absztraktján kívül a cikk fejezet és alfejezet címeket, az ábra, tábla címeket is adják meg angolul.
 8. A kézirat szövegének felépítése kapcsán, témától függően, az alábbi tagolást javasoljuk: Bevezetés; Anyag és módszer; Eredmények; A kutatás korlátai; Következtetések és javaslatok; Összefoglalás; Melléklet; Hivatkozások.
 9. A táblázatokat és ábrákat megfelelően formázva, szerkeszthető formában külön fájlban, illetve oldalon kérjük a szükséges háttér adatokkal ellátva (szükség esetén .zip formátumban tömörítve). A képeket JPEG formátumban kérjük megküldeni.
 10. A hivatkozásokat minden esetben kérjük feltüntetni, a szerző nevét és a kiadás évét zárójelbe téve. Például: (Kotler 2002). Pontos idézetnél az oldalszám is szükséges. Például: (Kotler 2002, 88) vagy (Kotler 2002, 88–91). Kettőnél több szerző esetén az első szerző vezetékneve után az et al. (Baker et al, 1986), magyar szerzők esetében az és tsai (Berács és tsai 2004) formulát kérjük alkalmazni. A hivatkozások ne lábjegyzetként, hanem a fenti formában kerüljenek a szövegbe. Minden hivatkozott mű szerepeljen a szöveg végén található Hivatkozások című listában, és abban csak a hivatkozott irodalom szerepeljen.
 11. A jegyzeteket (ha vannak) kérjük megszámozva, a szöveg végén, a hivatkozások előtt elhelyezni. A jegyzetek a főszöveg kiegészítéseit tartalmazzák, ne legyenek bennük például ábramagyarázatok, hivatkozások. Mindazonáltal kérjük a szerzőket, hogy lehetőség szerint kerüljék a jegyzetek használatát.
 12. A folyóirat cikkeit DOI azonosítóval látjuk el. Kérjük a szerzőket, hogy a Hivatkozások között a források minden tételénél tüntessék fel annak DOI azonosítóját. A DOI azonosító meglétének ellenőrzésére a Crossref keresőjét ajánljuk.
 13. A folyóirathoz tanulmányként csak a szerző(k) eredeti tudományos munkája alapján elkészített kéziratok küldhetők be, amelyeket még nem jelentettek meg, illetve máshol nem állnak bírálat alatt.
 14. Kérjük a szerzőket, hogy ha tanulmányukat tematikus vagy különszámainkba szánják, ezt a kézirat benyújtásakor szíveskedjenek jelezni.
 15. A bírálati folyamat során dupla vakbírálati rendszert (double blind review) alkalmazunk, ezért a szerzők anonimizálva küldjék be a kéziratot. A szerzők nevét, titulusát, intézményi és email elérhetőségét a cikket tartalmazó levélben kérjük megküldeni.
 16. A Hivatkozások összeállításánál kérjük a szerző(ke)t, hogy a jegyzéket az első szerzők vezetékneve szerinti betűrendben, a következő alapformák követésével adják meg: Könyv: Szerző (megjelenés éve), A mű címe, A kiadás helye: A kiadó neve
  Folyóiratcikk: Szerző(k) (a megjelenés éve), „A cikk címe”, A folyóirat neve, Az évfolyam sorszáma(A szám sorszáma), A cikk kezdő és befejező oldalszáma, DOI azonosító
  Gyűjteményes kötetben szereplő tanulmány: Szerző(k) (a megjelenés éve), „A cikk címe”, Szerkesztő(k) neve (szerk. vagy ed(s) vagy Hrsg.), A gyűjteményes kötet címe, A kiadás helye: A kiadó neve, A hivatkozott írásmű kezdő és befejező oldalszáma

 

Példák:
Becker, J. (2019), Marketing-Konzeption: Grundlagen des strategischen Marketing-Managements, 11. Auflage. München: Vahlen. DOI: 10.15358/9783800657605
Zikmund, W. and D’Amico, M. (2002), Effective Marketing: Creating and Keeping Customers in an E-commerce World, 3/e., Cincinnati, OH: South-Western Publishing
Rekettye G. (1999), Az ár a marketingben, Budapest: Műszaki
Berács J., Lehota J., Piskóti I., Rekettye G. (szerk.), Marketingelmélet a gyakorlatban, Budapest: KJK-KERSZÖV, 2004
Biggadike, E. R. (1981), “The Contributions of Marketing to Strategic Management”, Academy of Management Review, 6(4), 621-32. DOI: 10.2307/257640
Baker, M. J., Hart, S., Black, C. and Abdel-Mohsen, T. M. (1986), “The Contribution of Marketing to Competitive Success; A Literature Review”, Journal of Marketing Management, 2(1), 39-61. DOI: 10.1080/0267257X.1986.9963999
Dernóczy A., Józsa L. (2006), “Klaszterek a fogyasztói magatartás terén”, Marketing & menedzsment, 15(5-6), 80-85
Bradshaw, A. and Fuat Firat, A. (2007), “Rethinking Critical Marketing”, in: Saren, M. Maclaran, P., Goulding, C., Elliott, R., Shankar, A., & Catterall, M. (eds.), Critical Marketing: Defining the Field, Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 30-43. DOI: 10.1108/09564230810875048
Zeller Gy. (1998), „A marketingtudomány kialakulása és térnyerése”, in: Fojtik J., Rekettye G. (szerk.), Hagyomány és megújulás a magyar marketingoktatásban, A magyar marketingoktatók IV. éves konferenciájának előadásai, Pécs, 3-10
17.    A Hivatkozásoknál az internetes oldalakra a könyvek és folyóiratok feltüntetése után hivatkozzanak. A hivatkozott oldal után mindig adjuk meg a letöltés időpontját (Utolsó letöltés: 2019.11.20.), mert lehet, hogy az URL-cím később már nem lesz elérhető a felületen.

 

Nem formai elvárás, de az olvasószerkesztő munkáját megkönnyíti, ha szerzőként ügyel a következőkre:

 • A tördelőszerkesztő munkájának megkönnyítése érdekében minél kevesebb formázást használjon. Ha a kéziratot magyar nyelven küldi, akkor a szöveg megalkotásánál mindig A magyar helyesírás szabályainak legújabb kiadása irányadó. Kérjük, hogy az előforduló idegen nyelvű idézetek, címek, nevek helyesírására az adott nyelven különösen ügyeljen.
 • Terjedelmi okok miatt helyénvalónak látjuk, hogy egy tanulmányban legfeljebb 3-4 ábra szerepeljen. Amennyiben diagramról van szó, úgy kérjük az eredeti Excelt, ahol a nyers adattábla és a grafikon is megtalálható. Egyéb illusztráció (pl. kép) esetén jó felbontású .jpg-t (minimum 150 dpi) várunk. Az ábrák és a táblázatok alatt fel kell tüntetni a forrást is. Az ábrák szerzői jogainak rendezése a kézirat szerzőjének felelőssége. Ha saját készítésű az adott ábra, akkor a Forrás: saját szerkesztés illetve Forrás: saját számítás formulát kell használni.
 • A hivatkozások precíz szerkesztéséhez javasoljuk hivatkozáskezelő rendszer (pl. Mendeley vagy Zotero) használatát. A hivatkozások formázásánál az ”APA 6th edition” formátum a standard, ezért ez az elvárás.
 • Internetes linkek és email címek ne legyenek aláhúzva és kék betűvel szedve (de maga a hivatkozás maradhat).
 • A táblázatok, ábrák, térképek stb. alatt mindig szerepeljen a Forrás megjelölése, és kerülhet oda Megjegyzés is. Más információ csak kivételes esetben szerepelhet az ábrák, táblázatok alatt.
 • A táblázatok férjenek ki egy, legfeljebb két nyomtatott oldalra, és lehetőleg kerüljük a fektetett táblákat. A forrásmegjelölés csak a táblázat végére szükséges.
 • Évszámoknál mindig írjuk ki mind a 4 számjegyet: 1980–89 helyett 1980–1989, 2000–4 helyett 2000–2004, 60-as évek helyett 1960-as évek.

 

A Marketing & Menedzsment Szerkesztősége