Szervezők

BALOGH Gábor

E-mail: baloghg [at] ktk.pte.hu

Balogh Gábor 2009-ben szerzett diplomát a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Menedzsment - Vezetési Tanácsadás szakirányán (osztatlan képzés) és Német-magyar szakfordító másodszakán. 2009-2012 között a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola nappali tagozatos PhD-hallgatója volt (témavezetője: Dr. Farkas Ferencné).

2012-2014 között tudományos segédmunkatársként a Vezetési Tanácsadás Tanszék tagja, 2014-től a Szervezési és Vezetési Tanszék tanársegédje, és 2015 óta a Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet adjunktusa. 2013-2014 között a Nemzeti Kiválóság Program Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíjasa. Doktori fokozatát 2014-ben szerezte, disszertációjának címe:

"Integratív tehetségmenedzsment szempontrendszer a gazdasági felsőoktatásban", mely értekezésért 2015-ben a Magyar Innovációs Szövetség és a Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma Harsányi István-díjban részesítette a Ph.D. kategóriában. Kutatási témája a tehetségmenedzsment, melynek fókusza a hallgatói kompetenciák értékelése, fejlesztése és területi szempontú elemzése. Oktatási portfóliójának főbb irányai: tehetségmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment, karriermenedzsment, coaching és tanácsadás. 2014 óta a Kar Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központjának karrier-tanácsadója. 2015-ben szerzett mentor végzettséget a Business Coach Akadémián. 2016-ban Balogh Zoltán, emberi erőforrás miniszter "Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért" díjjal tüntette ki tehetségfejlesztő kategóriában. Még ebben az évben az MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Kommunikációmenedzsment Munkabizottságának köztestületi tagjává vált. A PTE KTK támogatásával (Visiting Scholar ösztöndíjjal) 2017 tavaszi félévében egy hónapot tölt az USA-ban, az Indiana University of Pennsylvania-n. Fontos számára a sport népszerűsítése, 2009-től egy közhasznú társadalmi szervezet, a Pécsi Takuma Aikido Egyesület elnöke és edzője.

 

BENKE Mariann

Email: benkem [at] ktk.pte.hu

Benke Mariann 2014 szeptemberétől a PTE-KTK Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék tanársegédje. Diplomáját 2011-ben szerezte vezetés és szervezés mesterszakon. 2011-től a Gazdálkodástani Doktori Iskola nappali tagozatos PhD hallgatója.

Szakmai gyakorlatot 2009 és 2010 nyarán az OTP Bank Nyrt. Pécsi Regionális Igazgatóságán, valamint 2012 nyarán a Praktika Kft. alkalmazásában szerezett.  2013-2014 között a 101886-os OTKA projekt kutatói asszisztense.

Érdeklődési területét a változásmenedzselés, a változás emberi oldala (motiváció) és az emberi tőke számba vételi problémáinak módszertana képezi. Témavezetője Dr. Farkas Ferenc egyetemi tanár. Oktatott tárgyai elsősorban a menedzsment témakörébe tartoznak: változásmenedzsment, menedzsment és vezetés, szervezetfejlesztés, vezetés-szervezés és szervezeti viselkedés. 

 

DOBRAI Katalin

E-mail: dobrai [at] ktk.pte.hu

Dr. Sümeginé Dr. Dobrai Katalin a Szegedi Tudományegyetem (József Attila Tudományegyetem) Bölcsészettudományi Karán 1976-ban orosz-német szakos középiskolai tanári oklevelet, 1981-ben egyetemi doktori címet szerzett. 1995-ben külkereskedelmi üzletkötői szakképesítést szerzett. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán 1997-ben MBA (közgazdasági szakokleveles menedzseri) oklevelet, 2006-ban a Gazdálkodástani doktori iskola hallgatójaként Ph.D.-fokozatot szerzett. 1976 óta dolgozik a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Jelenleg a Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet nyugalmazott egyetemi docense. A Bologna-rendszerű alapképzés üzleti szakos hallgatóinak a Vezetés-szervezés, az Emberi-erőforrás menedzsment és Tudásmenedzsment c. tárgyakat oktatta/oktatja. Kutatási területe a szervezeti tanulás és tudásmenedzsment, valamint az üzleti kommunikáció.

 

JARJABKA Ákos

E-mail: akos [at] ktk.pte.hu

Dr. Jarjabka Ákos a PTE KTK Vezetés- és Szervezéstudományi Intézetének igazgatója. Egyetemi tanulmányait 1996 - ban fejezte be a JPTE - KTK -n, jogi szakokleveles közgazdászként. Ezután 1998 -ig a PTE - KTK Gazdálkodástudományi doktori programjának hallgatója, majd 1998 -tól egyetemi tanársegéd, 2002 - től egyetemi adjunktus. Ph.D. fokozatát 2004 -ben szerezte, s 2005 -től a PTE - KTK kiegészítő levelező MSc. Képzésének programvezetője, 2006 -tól a Kar egyetemi docense. 2011-2015-ig a PTE - KTK oktatási és általános dékán-helyettese. Publikációinak száma (szerzőként és társszerzőként, 2017. év végéig bezárólag): 181 db. Kutatási területei: Projektmenedzsment, szervezeti kultúra, emberi erőforrás menedzsment, kreatív ipar. Tudományos tisztségei: az MTA köztestületének tagja, valamint az MTA PAB IX. Osztályának titkára.

 

LÁSZLÓ Gyula

E-mail: laszlo [at] ktk.pte.hu

László Gyula 1969-ben szerzett okleveles közgazda diplomát. Egy évet revizorként dolgozott, majd 1970-től oktat a pécsi egyetemen. Habilitált egyetemi tanár, CSc, jelenleg nyugdíjas, professor emeritus. Az oktatói munka középpontjában kezdetben általános vállalatgazdasági kérdések álltak, később már elsősorban a munkaerőre fókuszált. Intenzíven foglalkozik a munkaerő-piaccal,foglalkoztatáspolitikával, a munkaügyi kapcsolatokkal (az érdekegyeztetés elméleti és gyakorlati kérdéseivel), az emberi erőforrás menedzsmenttel, emellett a Bologna-folyamattal, a képesítési követelményrendszerrel, illetve a szakképzés és a munkaerőpiac kapcsolatával is. Az 1990-es, majd a 2000-es évek elején egy-egy cikluson keresztül a Kar dékánhelyettese. 10 éven át volt a Vállalati Gazdaságtan Tanszék tanszékvezetője. Hosszú ideig volt tagja a Kari Tanácsnak, vezette a tantervi reformokat, öt éven át az alapképzési (BA-) programok igazgatója, több cikluson át vezette az egyetem Oktatási és Kredit Bizottságát. Aktív szerepet vállal a lokális környezet fejlesztési problémáinak megoldásában, a lokális paktumok elkötelezett támogatója. Irányításával készült el több periódusban a regionális és lokális foglalkoztatáspolitikai és képzési stratégia, és a Pécs fejlesztési pólus stratégiájának megfogalmazásában is jelentős részt vállalt.

 

NÉMETH Julianna

Email: nemethj [at] ktk.pte.hu

Németh Julianna 2014-ben szerzett diplomát a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés és szervezés (Applied Management) angol nyelvű képzésén. 2014–2017 között a Gazdálkodástani Doktori Iskola nappali PhD-hallgatója, abszolutóriumát 2017 augusztusában szerezte meg. 2018 februárjától a PTE-KTK Vezetés és Szervezéstudományi Intézet tanársegédje.

Oktatott tárgyai elsősorban a menedzsment témakörébe tartoznak: vezetés és szervezés, menedzsment és vezetés, szervezeti viselkedés angolul illetve az emberi erőforrás menedzsment magyarul és angolul. Érdeklődési területét jelentősen befolyásolta, hogy gazdálkodási és menedzsment angol nyelvű alapszak mellett a pénzügy és számvitel alapszakot is elvégezte. Főbb kutatási területe így a humántőke értékelés és a regressziós bérmodellek problémáinak módszertana képezi.

 

SIPOS Norbert

Email: sipos.norbert [at] ktk.pte.hu

Sipos Norbert 2009-ben szerzett diplomát a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Menedzsment – Vezetési Tanácsadás szakirányán (osztatlan képzés). 2009–2012 között a Gazdálkodástani Doktori Iskola nappali, majd levelező tagozatos PhD-hallgatója, abszolutóriumát 2015-ben szerezte meg, a doktori címet 2018-ban védte meg, a disszertáció címe „Nemzetközi pályakövetési gyakorlatok és a magyar pályakövetési rendszer – A Diplomás Pályakövető Rendszernek az Állami Adminisztratív Adatbázisok Integrációjával való egyezőségének vizsgálata”.

2011-től 2015-ig a bajai Eötvös József Főiskola Gazdálkodási Intézet tanársegédje, főbb oktatási tevékenysége a menedzsment és a számvitel tárgyköreihez kapcsolódik. 2015-től tanársegéd a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karon, oktatási tevékenység: menedzsment, vezetéstudomány, munkaerőpiac. 2017-től a Közgazdaságtudományi Kar kari Diplomás Pályakövető Rendszer felelőse.

Főbb kutatási területek:

  • Diplomás Pályakövető Rendszer és Állami Adminisztratív Adatbázisok Integrációja
  • Munkaerő-piaci tendenciák
  • CRANET
  • EU migráció és következményei
  • Kollektív tárgyalás

2009-től számos pályázat, megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv írója, országos rendezvények szervezője. 2009-től a Végzett Pécsi Közgazdász Szakkollégisták Egyesülete elnökségi tagja, 2012-től az elnöke. 

 

PÓTÓ Judit

E-mail: poto.judit [at] ktk.pte.hu

 

VENCZEL-SZAKÓ Tímea

Email: szakot [at] ktk.pte.hu

Venczel-Szakó Tímea diplomáját 2012-ben szerezte a PTE Közgazdaságtudományi Karán marketing mesterszakon. 2012 szeptemberétől a Gazdálkodástani Doktori Iskola nappali tagozatos PhD hallgatója, 2018 áprilisában abszolutóriumot szerzett.

Főiskolai és egyetemi tanulmányai alatt több marketing és pénzügyi területen működő vállalkozásnál gyűjtött szakmai tapasztalatot értékesítői, koordinátori és tanácsadói munkakörökben. 2012-től a Közgazdaságtudományi Kar PhD-hallgatójaként, 2018-tól a Vezetés –és Szervezéstudományi Intézet vendégoktatójaként vesz részt az oktatásban, kutatási és egyéb projektekben. Főbb kutatási projektjei a diaszpóra és migrációkutatás, munkáltatói márka kutatás. 2015-ben szerzett mentor végzettséget a Business Coach Akadémián. Végzett mentorként a Kompetencia- és Tehetségfejlesztő Központ és a Simonyi BEDC munkáját is segítette. 2015 és 2016 között a Pécsiközgáz Továbbképző Központban oktatásszervezéssel foglalkozott, ezt követően a PTE 650 Jubileumi Projektiroda munkatársa volt. Oktatott tárgyai elsősorban a menedzsment témakörébe tartoznak: vezetés és szervezés, üzleti kommunikáció.

Főbb kutatási iránya a marketing és a menedzsment határterülete; a szervezeti kultúra és a kommunikáció kapcsolata, a szervezeti kommunikáció szerepe a vállalat működésében.

Galéria