TDK Témák

Közgazdaságtan és Ökonometria Intézet témajegyzéke

Bessenyei István

 • Koordinációs kudarc és puha költségvetési korlát
 • A migráció hatása a gazdaság növekedésére
 • Versenyképesség és vállalati stratégia

Erdős Katalin

 • Vállalkozó egyetem
 • Környezeti kérdések a közgazdaságtanban

Farkas Richárd

 • Iparági piacszerkezetek
 • Mikroökonómia
 • Benzinpiaci vizsgálatok
 • Térökonometria

Galambosné Tiszberger Mónika

 • Jóllét mérése
 • Szegénység mérése
 • Szürkegazdaság becslés

Módszertani segítségnyújtás olyan esetekben is, ahol nem témavezető

Gyimesi András

 • Statisztikai modellezés alkalmazása
 • A sportverseny egyenlőtlenségének gazdasági okai és következményei
 • Iparági koncentráció, erőfölény vizsgálata
 • A születési időpont és a fizetések kapcsolata

Kehl Dániel

 • Adatelemzés R-ben

Módszertani segítségnyújtás olyan esetekben is, ahol nem témavezető

Pintér Miklós

 • Nem teljes információs játékok elmélete
 • Kooperatív játékok döntéselméleti szempontból

Rappai Gábor

 • Speciális munkaerő-keresleti függvények a sportban
 • Az erőviszonyok és a nézettség kapcsolata a látvány-csapatsportokban

Sebestyén Tamás

 • Kockázatok és hatékonyság a globális ellátási hálózatokban.
 • Ágens alapú makroökonómiai modellek.
 • Gazdasági hálózatok modellezése

Somogyiné Komlósi Éva

 • Regionális fejlesztés, vidékfejlesztés
 • A vállalkozói ökoszisztémák működésének vizsgálata különböző területi szinteken
 • Kontextus-érzékeny vizsgálati módszerek alkalmazása a vállalkozáskutatásban

Szabó Norbert

 • Regionális gazdaságfejlesztési kérdések vizsgálata
 • Választott nemzetközi gazdaságtani jelenség vizsgálata

 

Kvantitatív Menedzsment Intézet témajegyzéke

Atanazovné Hartung Katalin

 • Fenntartható ellátási lánc
 • Körforgásos gazdaság

Bedő Zsolt

 • Start-up-ok sikerességét befolyásoló tényezők vizsgálata esettanulmányos módszerekkel.
 • A helyi vállalkozói ökoszisztémák működése.
 • Egyetemközpontú vállalkozói ökoszisztémák tulajdonságainak, működésének feltérképezése, megértése.
 • A vállalkozói ökoszisztéma és az intelligens szakosodás kapcsolata.
 • Észlelhető-e a virtuális térben a vállalkozói aktivitás minősége és intenzitása?

Bugár Gyöngyi

 • Befektetési döntéshozatal
 • Portfólió menedzsment
 • Kockázatmérés és -kezelés

Danka Sándor

 • Ipar 4.0

Hauck Zsuzsanna

 • Az ipar 4.0 termelékenységre gyakorolt hatása
 • Az outsourcing vs. integráció dilemma
 • Kapacitáskihasználtság JIT termelési rendszerekben
 • Készletgazdálkodási modellek
 • Versenyprioritási tényezők a digitalizáció korszakában

Hornyák Miklós

 • Digitális átalakulás
 • Térinformatika üzleti alkalmazásai
 • Gráf alapú adatbázisok üzleti alkalmazásai

Kiss Tibor

 • Kék gazdaság
 • Körforgásos gazdaság

Kovács Balázs

 • Üzleti adatok és dokumentumok bányászata
 • Elektronikus kereskedési rendszerek (tőzsde, Forex)
 • Adatbányászat
 • Szövegbányászat
 • Üzleti intelligencia
 • Mesterséges intelligencia
 • Szimuláció
 • Üzleti modellezés
 • Optimalizálás
 • Kereskedési rendszerek programozása
 • Devizakereskedés
 • Eseményvizsgálat (gazdasági események hatása az árfolyamra)

Kovács Kármen

 • A viselkedési közgazdaságtan fogyasztáshoz kapcsolódó területei

Krabatné Fehér Zsófia

 • Kis- és középvállalkozások regionális versenyképessége

Kruzslicz Ferenc

 • Adatbányászat és módszerei
 • Szövegbányászat
 • Intelligens és vállalati rendszerek
 • Vállalati folyamatok informatikai támogatása

Rideg András

 • Klasszikus és modern stratégiai menedzsment irányzatok elméleteinek szintézise, operacionalizálása
 • KKV menedzsment, KKV versenyképesség, családi vállalatok
 • Kompetenciaalapú vállalati versenyképesség témakörében a kompetenciakonfigurációk nagymintás empirikus elemzése
 • A szervezetelmélet kontingenciaelméletének empirikus vizsgálata

Somogyvári Márta

 • Megújuló energiarendszerek társadalmi és gazdasági vonatkozásai
 • Energiapiacok rendszerdinamikai modellezése
 • Fenntartható energiarendszerek - fenntartható gazdaság
 • Korrupció a gazdaságban,  a társadalombam és egyes szektorokban (orvosi korrupció, építőipar)
 • Pénzügy és etika
 • Szervezeti igazságosság - szervezeti etika

Szerb László

 • Vállalkozási aktivitás és vállalkozói ökoszisztémák nemzetközi vizsgálata országos és regionális szinteken,
 • Vállalkozási aktivitás és vállalkozói ökoszisztéma vizsgálata Magyarország városrégióiban
 • Kisvállalatok versenyképességének vizsgálata és elemzése Magyarországon

Marketing és Turizmus Intézet témajegyzéke

Csapó János

 • Turisztikai centrum és periféria viszonyok kutatása, a turizmus térbeli koncentrációjának és dekoncentrációjának komplex hatásai
 • A turizmus keresletének és kínálatának legújabb trendjei
 • Turizmus és területfejlesztés, turizmus és vidékfejlesztés
 • Határmenti térségek turizmusfejlesztése
 • Regionális (nemzetközi, hazai) turizmusföldrajz
 • Turizmus és biztonság kérdésköre
 • Niche termékek a turizmusban

Gerdesics Viktória

 • Helymarketing (városmárka, városimázs, országmárka, országimázs)
 • Márkastratégiai kérdések
 • Marketing és turizmus határterületei
 • Vendéglátás és gasztronómia
 • Balkán

Gonda Tibor

 • Egy sikeres TDM szervezet szerepe a desztináció újrapozicionálásában.
 • Tetszőleges turisztikai termék típus jó gyakorlatának  és innovatív szolgáltatásfejlesztésének az elemzése, további fejlesztési lehetőségek kidolgozása.
 • Turisztikai klaszterek lehetséges szerepvállalása a turisztikai termékfejlesztésben- a Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter tevékenysége alapján
 • A Fishing on Orfű fesztivál hatása az orfűi turisztikai márka fejlődésére
 • A turizmus hatása az életminőségre és a boldogságra
 • A tömegturizmus negatív hatásai, a "túlturizmus" (overtourism)
 • A helyi termékek, és a szabadon szedhető "vad" növények turisztikai hasznosítása, lehetséges szerepük a gasztro- és ökoturizmus fejlesztésében

Kaposi Zoltán

 • Nagyobb dél-dunántúli üzemek/gyárak gazdasági változásai a 20. század második felében. (Feladat: elemezni az ipari üzem/gyár létrejöttét, működését, a rendszerváltás utáni átalakulását, mai helyzetét és hosszú távú lehetőségeit.)
 • A gazdasági elit változásai. (Területileg: Magyarországon; a Dél-Dunántúlon; nagyobb városokban stb. – megegyezés szerint)
 • Az agrárnagyüzemek (állami gazdaságok, mezőgazdasági kombinátok stb.) változásai a Dél-Dunántúlon a 20. század második felében. A mezőgazdaság strukturális változásai és hosszú távú lehetőségei.

Lányi Beatrix

 • Kínálatmenedzsment
 • Innovációmarketing
 • Globális marketing

Mátyás Judit

 • Storytelling
 • Német nyelvű marketing-/reklámnyelv,
 • Marketing; nemzetközi marketing, etnomarketing

Nagy Ákos

 • Ügyfélértékelési módszerek elmélete és gyakorlati alkalmazása
 • Hatékonyság és eredményesség mérése a marketingkommunikációban
 • Word-of-mouth marketing

Németh Péter

 • Kereskedelmi vállalatok marketingtevékenysége
 • Fogyasztók üzletválasztási döntései
 • Nemek fogyasztói magatartása
 • Marketingkutatási problémák vizsgálata klasszikus és új módszerekkel

Pavluska Valéria

 • Kultúramarketing
 • Nonprofit marketing

Pelles Márton

 • A magyar kereskedelmi folyam- és tengerhajózás története 1868-2004
 • A magyar külkereskedelem a dualizmus idején
 • Kikötővárosok fejlődése térben és időben

Putzer Petra

 • KKV marketing
 • Visszautas logisztika, marketingcsatornák
 • Marketing és pénzügy határterületei
 • Termékelhelyezés szerepe a turizmusban
 • CSR, felelősség és etika a marketingben

Raffay Zoltán

 • Turisztikai desztinációk fejlődése: új desztinációk megjelenése a turizmus piacán
 • Innovációk, új szolgáltatások és termékek a turizmusban
 • Trendek a turizmusban és az azokra adott válaszok
 • Az új technológiák és a turizmus: AR, VR, drónok és társaik
 • Sikeres turisztikai vállalkozások: esettanulmányok és az azokból levonható következtetések
 • A turizmus előtt álló kihívások: terrorizmus, éghajlatváltozás, migrációs és egyebek

Szűcs Krisztián

 • A marketingkutatás új irányai, innovatív megoldásai
 • Fogyasztói piacok szegmentációs lehetőségei
 • Fogyasztói döntések viselkedésgazdaságtani közelítésben
 • Neuromarketing módszertani megoldások

Törőcsik Mária

 • A fogyasztói magatartás megértése
 • A sportfogyasztás trendjei
 • Generációk igényeire reflektáló marketing
 • Az életkor és az életív marketing kapcsolódásai
 • Self-marketing

Pénzügy és Számvitel Intézet témajegyzéke

Bélyácz Iván

 • Vállalatok tőkestruktúra döntéseinek értékelése
 • Beruházások reálopciós értékelése

Budai Eleonóra

 • A számviteli rendszerre ható tényezők, rizikófaktorok
 • A számviteli  és kontrolling tevékenységet végzőkkel szembeni munkáltatói elvárások változása
 • A számviteli adatok felhasználásának korlátai, a számviteli adatállományban rejlő kockázatok, azok okai és következményei   
 • Könyvvizsgálat
 • Kontrolling módszertan változása a vállalatok és intézmények gyakorlatában, hatótényezők, következmények
 • Merre tovább számvitel, kontrolling?
 • A nem pénzügyi jelentések szerepe a döntéshozatalban

Erb Edina

 • A számviteli kimutatások szerepe (beszámolókból nyerhető információk és azok felhasználási területei)
 • A digitalizáció hatásai a számviteli folyamatokra
 • A számvitel és az adózás kapcsolata

Fentősné Mohácsi Bernadett

 • Pénzügyi kultúra vizsgálata
 • TAO támogatások hatása a megyei labdarúgásra
 • Fenntarthatósági teljesítmény értékelése, indikátorai
 • Sharing economy
 • A környezettudatok hazai vállalkozások működésének fenntarthatósági aspektusai
 • Ökológiai lábnyom számítás

Gál Zoltán

 • A banki digitalizáció üzleti modelljei és platformjai;  bankhálózat és bankfiókok átalakulása a digitális transzformáció korában
 • A FinTech ökoszisztéma fejlődése és globális és magyarországi  trendjei 2008-után
 • Válságok a pénzügyi globalizáció korában; A 2008-as pénzügyi válság magyarországi hatásai
 • Nemzetközi tőkeáramlások trendjei; A külföldi közvetlentőke (FDI) szerepe a gazdasági növekedésben és a felzárkózásban Magyarországon és a V4  országokban

Horváth Gábor

 • Vállalkozási vs. államháztartási számvitel – különbségek a vagyon nyilvántartásában
 • ESG - A vállalat fenntarthatósági dimenziói és a fenntarthatóság pénzügyi aspektusai
 • A lényegesség (materialitás) szerepe a fenntarthatóság megragadásában és számszerűsítésében
 • Fenntartható-e a FinTech? – a pénzügyi digitalizációban rejlő lehetőségek és kockázatok

Kleschné Dr. Csapi Vivien

 • Stratégiai beruházások értékelése (DCF-től a reálopcióig)
 • Reálopciók speciális alkalmazási lehetősége (marketing, menedzsment, mérnöki tudományok, sport, stb.)

Kovács Olivér Béla

 • Döntési problémák a viselkedési és kísérleti közgazdaságtan szemszögéből

Kuti Mónika

 • FinTech
 • Crowdfunding
 • AI a pénzügyekben
 • CBDC

Lukovszki Lívia

 • Generációváltás a kis- és középvállalati szektorban
 • Adókedvezmények a társasági adó rendszerében - nemzetközi összehasonlítás
 • Az adótörvény változások hatása a kis- és középvállalati szektorban működő vállalkozásokra
 • Adócsalás gazdasági és pszichológiai megközelítésben
 • A vállalkozói kompetenciák fejlesztése a felsőoktatásban

Márkus Gábor

 • A magyar adórendszer változásának trendjei
 • A fogyasztási és a jövedelmi adók szerepének megváltozása az európai adórendszereken belül
 • A vállalati és a területi versenyképesség értelmezése és mérése
 • Az egyéni és az intézményi versenyképesség összefüggései

Posza Alexandra   

(2022/23. tanév tavaszi és 2023/24. tanév őszi félévében nem hirdet témát.)

 • Stratégiai beruházások reálopciós megközelítése
 • Opcióárazás
 • Start-up finanszírozás
 • ESG pénzügyek

Rádóczy Klaudia

(2022/23. tanév tavaszi félévében nem hirdet témát.)

 • Az öngondoskodás aktív lehetőségei
 • A Carhart-modell alkalmazhatósága
 • A Fama-French faktorok relevanciája adott tőkepiacon
 • Aktív portfóliókezelési módszerek
 • Tőkepiacok empirikus vizsgálata
 • Mikroökonómia a pénzügyekben
 • Befektetői preferenciák és kockázatészlelés
 • Optimális befektetési lehetőségek modellezése
 • Tőzsdei hozamok ökonometriai vizsgálata
 • Eszközárazási modellek hatékonyságának vizsgálata
 • A visegrádi országok tőkepiacainak kockázati vizsgálata
 • Eseménytanulmány elemzések

Schepp Zoltán

 • „Az infláció visszavág(tat): okok, kulcsfolyamatok, lehetséges kiút.”

A téma elsődlegesen mesterképzésben résztvevő hallgatók számára javasolt.

Szabó Zoltán 

 • Gazdaságpszichológiai témák

Ezen belül kiemelten:

 • Az időskori döntések gazdaságpszichológiai összefüggései

Szücs Tamás

 • Valós értékelés szerepe a bankszektorban
 • A pénzügyi instrumentumok értékelése különös tekintettel az IFRS 9 standardra
 • Földbirtok politika hazánkban és az Európai unióban
 • Transzferárazás hazánkban, illetve az unióban
 • Modern költséggazdálkodási technikák
 • Mezőgazdasági támogatások megítélése a gazdálkodási gyakorlatban
 • Származékos ügyletek számvitele, értékelésük

Takács András

 • Vállalatok és részvények értékelési problémái

Tóth-Pajor Ákos

 • A hitel és piaci kockázat kezelésének empirikus vizsgálata
 • Portfóliók teljesítményének empirikus vizsgálata
 • Pénzügyi döntések vizsgálata az értékorientált vállalatirányítás keretrendszerében

Ulbert József

 • Vállalati pénzügyek, vállalati kockázat és teljesítménymérés

A Pénzügy-Számvitel Intézethez kötődő PhD hallgatók által ajánlott TDK témák

Czigler Enikő Judit

 • Közösségi finanszírozás (crowdfunding)
 • Mobilapplikációs piac

Erdős Sándor

 • Társadalmi interakciók döntésbefolyásoló szerepe a befektetési döntésekben

Katona-Kungler Kinga

 • Közösségi ESG pénzügyek
 • Vállalatok fenntarthatósági teljesítményének értékelése
 • Hagyományos és újszerű vállalatértékelési módszerek

 

Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet témajegyzéke

Ásványi Zsófia

 • Expat-menedzsment: elmélet & gyakorlat
 • Szakszervezetek – kollektív szerződés – sztrájk
 • Generációs kihívások a foglalkoztatásban

Bálint Brigitta

 • Karriermenedzsment (egyéni vagy szervezeti aspektusból)

Balogh Gábor

 • emberi erőforrás fejlesztése (coaching, tréning)
 • pszichológiai szempontok a HR-ben
 • konfliktusok és kommunikációs stílusok
 • motiváció, teljesítmény, flow
 • mentális jóllét a munkahelyen
 • HR jelenségek nemzetközi összehasonlítása (CRANET adatbázissal)
 • tudásmenedzsment

Benke Mariann

 • Változásmenedzsment
 • Szervezeti viselkedés

Borgulya Istvánné

 • Szervezeti, vállalati kommunikáció (szervezetek belső és a környezettel folytatott kommunikációja)
 • Nemzetközi és kultúraközi (szervezeti) kommunikáció

Gyarmatiné Bányai Edit

Vezetőfejlesztés

 • coaching, teamcoaching, tréning és mentoring szerepe a vezetőfejlesztésben
 • coaching szemléletű vezetés
 • kompetenciafejlesztés
 • vezetői kiválóság
 • Vezetői kommunikáció

Jarjabka Ákos

 • Projektmenedzsment
 • Nemzeti – szervezeti kultúra
 • Pályázatok menedzselése
 • Sportmenedzsment

Karoliny Mártonné

 • Veled vagy nélküled: Vezetői és HR-es szerepek az emberi erőforrások menedzselésében Magyarországon

Kuráth Gabriella

 • Személyes márkamenedzsment szerepe a vezetők esetében
 • Vezetés és bizalom
 • Új kihívások, vezetési trendek
 • Fiatal vezetők
 • Felsőoktatási vezetőfejlesztés

László Gyula

 • Munkaügyi kapcsolatok makro- és mikro szinten: konfliktus, tárgyalás, harc
 • Foglalkoztatáspolitika: elmélet és gyakorlat, Európában és itthon

Németh Julianna

 • Emberi erőforrás menedzsment
 • Humántőke értékelés

Schmuck Roland

 • Stratégiai menedzsment
 • Üzleti modellek
 • Minőségirányítás
 • Üzleti szimuláció

Sipos Norbert

 • A felsőoktatás változó tendenciái a rendszerváltás előtt és után, Magyarországon és Európában
 • A frissdiplomások helyzete a munkaerőpiacon
 • A pályakövetési vizsgálatok hasznosíthatósága a felsőoktatási marketingben
 • Az érzelmi intelligencia helye és szerepe a vezetésben
 • Bachelor-Mesterképzés átmenetre ható erők a felsőoktatásban
 • Diplomás pályakövetés Európában
 • Diplomás Pályakövető Rendszer hazai gyakorlata és frissdiplomások
 • Employer Branding
 • Felsőoktatáshoz kapcsolódó kutatási témák
 • Felsőoktatási intézmények vonzáskörzetének vizsgálata gravitációs módszer segítségével
 • Kompetenciaszükségletek a frissdiplomások körében
 • Motivációelméletek alkalmazása a gyakorlatban
 • Munkaerő-piaci tendenciák, foglalkoztatottsági helyzet
 • Munkaügyi vs. Alkalmazotti kapcsolatok Magyarországon és Európában
 • Pályázatmenedzsment
 • Projektmenedzsment

Titkos Csaba

 • Kompetenciafejlesztés
 • Önismeret
 • Szervezetfejlesztés
 • Kreatív témák

Vitai Zsuzsanna

 • Humán erőforrás menedzsment
 • Vállalatvezetés
 • Szervezeti viselkedés

Venczel-Szakó Tímea

 • A kultúraközi kommunikáció kihívásai a 21. században
 • A munkahelyi kommunikáció jellemzői és változásai
 • Kommunikáció a különböző generációk között: jellemzők és kihívások
 • Atipikus munkaviszony sajátosságai
 • A Home office és kihívásai
 • Munkavállalói elégedettség mérése
 • Munkáltatói márka építése
 • Nők az üzleti életben