Az értekezés tartalmi és formai követelményei

Tartalmi követelmények

A doktori téma olyan kutatási részterület, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása folyamatában a doktorandusz - a témavezető irányításával - elsajátítsa a tudományos módszerek alkalmazását, értékelhető tudományos eredményhez jusson, és erről tudományos közlemények, tudományos előadások, művészeti alkotások, majd doktori értekezés formájában bizonyosságot tegyen.

A doktori értekezés (továbbiakban: értekezés) a jelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit, szakirodalmi ismereteit, kutatási módszereit bemutató, összefoglaló jellegű munka magyarul vagy a szakma által indokolt idegen nyelven.

Formai követelmények

Az értékezés terjedelme: minimum 150, maximum 200 oldal. Ennél hosszabb terjedelmű értekezés is benyújtható, a terjedelemmel arányos, magasabb összegű doktori eljárási díj befizetése mellett.

A doktori értekezésen (a belső címlapon) fel kell tüntetni a szerzőt, a kart, a doktori iskolát, a témavezetőt, a készítés helyét és idejét. A külső kötés fekete színű, arany betűkkel, melyen fel kell tüntetni a következőket: doktori értekezés, a jelölt neve, évszám. Az értekezéshez tartalomjegyzék és irodalomjegyzék tartozik. Ez utóbbiban szerepeltetni kell a jelölt tudományos közleményeit is. Az értekezéshez mellékelni kell az értekezés téziseit 30 példányban (és elektronikus úton - pdf formátumban - is be kell küldeni).

A tézisek követelményei

  • a disszertáció célja és hipotézisei,
  • a kutatás módszertana,
  • a kutatás eredményei, a hipotézisek igazolása,
  • a szerzőnek a témakörben megjelent publikációi és konferencia előadásai (időrendben a témakörben megjelent publikációk, szakszerű leírásban és külön oldalon a konferencia előadások címe, konferencia témája, időpontja),

A tézisek A/5 formátumban készülnek füzetszerűen összekötve (belső kötéssel). 

Részletesen

Szerkesztési segítség (Latex fájlok)

 

Külső és belső borító

A minta letöltése