Gazdálkodástani Doktori Iskola

A fokozatszerzési eljárás (a tanulmányaikat 2016 előtt megkezdett doktoranduszok esetén)

A hallgatói jogviszony az abszolutóriummal (180 kredit megszerzése) a képzési idő végén - a felvételtől számított 36 hónap - de legkésőbb a felvételtől számított 72 hónappal megszűnik.
Kérelem benyújtása fokozatszerzési eljárásra:
A doktorandusz az abszolutórium megszerzését követően benyújtja kérelmét a fokozatszerzési eljárásra (doktori cselekményre).

Az értekezést vagy a kérelemmel együtt vagy a kérelem elfogadását követő két éven belül kell benyújtani.

A jelentkezés díja 80.000 Ft.

Az egyik nyelv ismeretét igazoló dokumentum a kérelemmel együtt, a másik nyelv ismeretét igazoló dokumentum legkésőbb az értekezéssel egyidejűleg benyújtandó (amennyiben a doktori tanulmányok ideje alatt ez nem történt meg).

A Doktori Iskola Tanácsa elfogadja vagy elutasítja a kérelmet (titkos szavazással). Az eljárást a benyújtástól számított két éven belül meg kell szüntetni, ha a kérelmező nem tesz eleget a feltételeknek. Elutasítás esetén ugyanazon tudományszakon legalább két év múlva lehet új kérelmet benyújtani.
Az előopponenciára 2 db példányban (spirálos vagy egyéb kötésben) kell beadni a művet, majd az előopponensek véleménye alapján el kell végezni a szükséges javításokat. Az előopponenseknek 2 hónap áll rendelkezésükre a bírálat elkészítésére.

Az értekezést (tartalmi és formai követelményeit a 2. pont tartalmazza) hat bekötött, gépelt példányban, 30 db tézisfüzettel együtt, továbbá mindkettőt elektronikus úton (pdf formátumban), kell benyújtani a DIT-hoz. A disszertációból egy példány az Egyetemi könyvtárba kerül, a további példányokat a bizottság tagjai kapják.
A két bíráló a befogadástól számított két hónapon belül írásos bírálatot készít és nyilatkozik, javasolja-e az értekezés nyilvános védésének kitűzését. Ha egyik bíráló nem javasolja, a DIT felkér egy harmadik bírálót. Két elutasító bírálat esetén egy év elteltével új értekezés nyújtható be.

 

Szigorlat:

A DIT meghatározza a szigorlati tárgyakat és a szigorlat időpontját, felkéri a szigorlati bizottság tagjait (elnök, és legalább 3 tag, egy külső) tagjait és a bírálóbizottság (elnök, titkár, tag és két hivatalos bíráló) tagjait.
A szigorlatot a kérelem benyújtásától számított legfeljebb két éven belül lehet letenni. Védés csak a szigorlat után következhet.
A doktori szigorlat teljesítése a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás része, a doktori eljárásban részt vevő személy tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája.
A gazdálkodástani doktori iskolában a következő tantárgyakból kell szigorlatot tenni: Operations Management, Management, Finance, Marketing.

A szigorlat díja 20.000 Ft.

 

Védés:

Sikeres szigorlat és két támogató bírálat esetén a javaslatok beérkezésétől számított két hónapon belül az értekezést nyilvános vitára kell bocsátani.

A védés díja. 120.000 Ft

A nyilvános vita során felmerülő egyéb költség a jelöltet terheli.
Sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb a sikertelen védéstől számított két év elteltével, ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.

 

Benyújtandó dokumentumok

  • jelentkezési lap
  • nyilatkozat, hogy a jelöltnek 2 éven belül nem volt sikertelenül lezárt doktori eljárása (ugyanezen tudományszakon),
  • a témavezető nyilatkozata, továbbá javaslata a bírálók személyére,
  • publikációs jegyzék
  • két nyelv ismeretét bizonyító dokumentumok: egy államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, valamint egy államilag elismert legalább alapfokú C típusú nyelvvizsga (a két nyelvvizsga nem lehet ugyanazon nyelvből),
  • a doktori képzésben szerzett abszolutórium dokumentumának másolata, amennyiben nem a saját doktori iskolánknál végzett,
  • részletes tudományos életrajz, (egy vázlatos és egy folyamatos szöveges változat, ez utóbbi egyes szám 3. személyben, amelyet ismertetnek a védés alkalmával),
  • doktori értekezés előopponenciára 2 példányban, végső opponenciára 6 példányban,
  • az értekezés tézisei védésre 30 példányban, az értekezés és tézisei elektronikusan lehetőleg pdf formátumban,
  • az eljárási díj befizetésének igazolása - később csatolandó, a szigorlat és a nyilvános vita előtti befizetések igazolása.  

 

Szabályzatok