fbpx Gazdálkodástani Doktori Iskola | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Gazdálkodástani Doktori Iskola

A fokozatszerzési eljárás

A hallgatói jogviszony az abszolutóriummal (180 kredit megszerzése) a képzési idő végén - a felvételtől számított 36 hónap - de legkésőbb a felvételtől számított 72 hónappal megszűnik.
Kérelem benyújtása fokozatszerzési eljárásra:
A doktorandusz az abszolutórium megszerzését követően benyújtja kérelmét a fokozatszerzési eljárásra (doktori cselekményre).

Az értekezést vagy a kérelemmel együtt vagy a kérelem elfogadását követő két éven belül kell benyújtani.

A jelentkezés díja 80.000 Ft.

Az egyik nyelv ismeretét igazoló dokumentum a kérelemmel együtt, a másik nyelv ismeretét igazoló dokumentum legkésőbb az értekezéssel egyidejűleg benyújtandó (amennyiben a doktori tanulmányok ideje alatt ez nem történt meg).

A Doktori Iskola Tanácsa elfogadja vagy elutasítja a kérelmet (titkos szavazással). Az eljárást a benyújtástól számított két éven belül meg kell szüntetni, ha a kérelmező nem tesz eleget a feltételeknek. Elutasítás esetén ugyanazon tudományszakon legalább két év múlva lehet új kérelmet benyújtani.
Az előopponenciára 2 db példányban (spirálos vagy egyéb kötésben) kell beadni a művet, majd az előopponensek véleménye alapján el kell végezni a szükséges javításokat. Az előopponenseknek 2 hónap áll rendelkezésükre a bírálat elkészítésére.

Az értekezést (tartalmi és formai követelményeit a 2. pont tartalmazza) hat bekötött, gépelt példányban, 30 db tézisfüzettel együtt, továbbá mindkettőt elektronikus úton (pdf formátumban), kell benyújtani a DIT-hoz. A disszertációból egy példány az Egyetemi könyvtárba kerül, a további példányokat a bizottság tagjai kapják.
A két bíráló a befogadástól számított két hónapon belül írásos bírálatot készít és nyilatkozik, javasolja-e az értekezés nyilvános védésének kitűzését. Ha egyik bíráló nem javasolja, a DIT felkér egy harmadik bírálót. Két elutasító bírálat esetén egy év elteltével új értekezés nyújtható be.

 

Szigorlat:

A DIT meghatározza a szigorlati tárgyakat és a szigorlat időpontját, felkéri a szigorlati bizottság tagjait (elnök, és legalább 3 tag, egy külső) tagjait és a bírálóbizottság (elnök, titkár, tag és két hivatalos bíráló) tagjait.
A szigorlatot a kérelem benyújtásától számított legfeljebb két éven belül lehet letenni. Védés csak a szigorlat után következhet.
A doktori szigorlat teljesítése a doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás része, a doktori eljárásban részt vevő személy tudományágában szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája.
A gazdálkodástani doktori iskolában a következő tantárgyakból kell szigorlatot tenni: Operations Management, Management, Finance, Marketing.

A szigorlat díja 20.000 Ft.

 

Védés:

Sikeres szigorlat és két támogató bírálat esetén a javaslatok beérkezésétől számított két hónapon belül az értekezést nyilvános vitára kell bocsátani.

A védés díja. 120.000 Ft

A nyilvános vita során felmerülő egyéb költség a jelöltet terheli.
Sikertelen védés esetén új eljárás leghamarabb a sikertelen védéstől számított két év elteltével, ugyanazon doktori témában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető.

 

Benyújtandó dokumentumok

 • jelentkezési lap
 • nyilatkozat, hogy a jelöltnek 2 éven belül nem volt sikertelenül lezárt doktori eljárása (ugyanezen tudományszakon),
 • a témavezető nyilatkozata, továbbá javaslata a bírálók személyére,
 • publikációs jegyzék
 • két nyelv ismeretét bizonyító dokumentumok: egy államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga, valamint egy államilag elismert legalább alapfokú C típusú nyelvvizsga (a két nyelvvizsga nem lehet ugyanazon nyelvből),
 • a doktori képzésben szerzett abszolutórium dokumentumának másolata, amennyiben nem a saját doktori iskolánknál végzett,
 • részletes tudományos életrajz, (egy vázlatos és egy folyamatos szöveges változat, ez utóbbi egyes szám 3. személyben, amelyet ismertetnek a védés alkalmával),
 • doktori értekezés előopponenciára 2 példányban, végső opponenciára 6 példányban,
 • az értekezés tézisei védésre 30 példányban, az értekezés és tézisei elektronikusan lehetőleg pdf formátumban,
 • az eljárási díj befizetésének igazolása - később csatolandó, a szigorlat és a nyilvános vita előtti befizetések igazolása.  

 

Az értekezés tartalmi és formai követelményei

Ugrás a tartalomra Eszköztár elemek Kezelés Adminisztrációs menü Eszközök Tartalom Felépítés Konfiguráció Help Függőleges tájolás Gyorshivatkozások endeli.katalin Az értekezés tartalmi és formai követelményei Egyszerű oldal szerkesztése Primary tabs Megtekintés Szerkesztés (aktív fül) Törlés Változatok Fordítás Morzsa Főoldal Az értekezés tartalmi és formai követelményei Cím Az értekezés tartalmi és formai követelményei Felső kép Fájlböngésző megnyitása Csak egy fájl. 1 GB korlát. Engedélyezett típusok: png gif jpg jpeg. Tartalom

Tartalmi követelmények

A doktori téma olyan kutatási részterület, amely alkalmas arra, hogy kidolgozása folyamatában a doktorandusz - a témavezető irányításával - elsajátítsa a tudományos módszerek alkalmazását, értékelhető tudományos eredményhez jusson, és erről tudományos közlemények, tudományos előadások, művészeti alkotások, majd doktori értekezés formájában bizonyosságot tegyen.

A doktori értekezés (továbbiakban: értekezés) a jelölt célkitűzéseit, új tudományos eredményeit, szakirodalmi ismereteit, kutatási módszereit bemutató, összefoglaló jellegű munka magyarul vagy a szakma által indokolt idegen nyelven.

Formai követelmények

Az értékezés terjedelme: minimum 150, maximum 200 oldal. Ennél hosszabb terjedelmű értekezés is benyújtható, a terjedelemmel arányos, magasabb összegű doktori eljárási díj befizetése mellett.

A doktori értekezésen (a belső címlapon) fel kell tüntetni a szerzőt, a kart, a doktori iskolát, a témavezetőt, a készítés helyét és idejét. A külső kötés fekete színű, arany betűkkel, melyen fel kell tüntetni a következőket: doktori értekezés, a jelölt neve, évszám. Az értekezéshez tartalomjegyzék és irodalomjegyzék tartozik. Ez utóbbiban szerepeltetni kell a jelölt tudományos közleményeit is. Az értekezéshez mellékelni kell az értekezés téziseit 30 példányban (és elektronikus úton - pdf formátumban - is be kell küldeni).

A tézisek követelményei

 • a disszertáció célja és hipotézisei,
 • a kutatás módszertana,
 • a kutatás eredményei, a hipotézisek igazolása,
 • a szerzőnek a témakörben megjelent publikációi és konferencia előadásai (időrendben a témakörben megjelent publikációk, szakszerű leírásban és külön oldalon a konferencia előadások címe, konferencia témája, időpontja),

A tézisek A/5 formátumban készülnek füzetszerűen összekötve (belső kötéssel). 

Részletes leírás a Ph.D. disszertációval szemben támasztott formai követelmények

Szerkesztési segítség (Latex fájlok)

Külső és belső borító

A minta letöltése

A szövegformátumokról Szövegformátum Sorok súlyának mutatása További menüpontok Webcím Egy tartalom címét elkezdve beírni, az automatikusan megjelenő listából kiválasztható. De lehet belső Drupal útvonal (mint például /node/add) vagy külső (mint mondjuk %drupal). A címlapra hivatkozáshoz a használható. Hivatkozás szövege Sorok súlyának mutatása Kép, videó galéria Kép, videó galéria (1 érték) Nyelv Közzétéve Utoljára mentve 2019. 03. 11. - 13:23 Author endeli.katalin Új változat készítése Változatnapló-üzenet Az elvégzett változtatások rövid leírása. MENÜBEÁLLÍTÁSOK Menüpontot hoz létre Menüpont neve Az értekezés tartalmi és formai követelményei Leírás Akkor jelenik meg, ha az egér a menühivatkozás fölé kerül. Szülő elem Súly 0 A kisebb súlyú menüpontok a nehezebb hivatkozások előtt jelennek meg. META WEBCÍM ÁTIRÁNYÍTÁSOK SZERZŐI INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELI BEÁLLÍTÁSOK Közzétéve Törlés Tálca "Adminisztrációs menü" nyitott.

 

További hasznos dokumentumok